ข้อมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพ


วันที่โพส ปีการศึกษา เอกสารสนับสนุนระบบ QA
2020-10-08 2562 ผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.ม.พลศึกษา
2020-06-12 2562 แนวปฎิบัติการจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ (AUN 6.3)
2020-06-11 2562 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ระดับปริญญาโท - เอก ปีการศึกษา 2562
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ กศ.ม.พลศึกษา (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ กศ.ม.ภาษาไทย (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ฯ (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ กศ.ม.การบริหารการศึกษา (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ กศ.ด.การบริหารการศึกษา (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ กศ.ม.การวิจัยและประเมิน (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ป.บัณฑิต (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.ม.การบริหารการศึกษา (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ฯ (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.ม.การวิจัยและประเมิน(AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.ม.หลักสูตรและการสอน (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.ม.ภาษาไทย (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.ภาษาอังกฤษ (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.สังคมศึกษา (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.ภาษาไทย (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.เคมี (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.ฟิสิกส์ (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.คณิตศาสตร์ (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.ชีววิทยา (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.การวัดและประเมิน (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.พลศึกษา (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ (AUN 11.3)
2020-06-11 2562 ข้อมูลการได้รับใบประกอบวิชาชีพ (AUN 11.3)
2020-06-09 2562 ความพึงพอใจไม่พึงพอใจ กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-09 2562 ความพึงพอใจไม่พึงพอใจ กศ.บ.วัดผลการศึกษา (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-09 2562 ความพึงพอใจไม่พึงพอใจ กศ.บ.ศิลปศึกษา (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-09 2562 ความพึงพอใจไม่พึงพอใจ กศ.บ.คณิตศาสตร์ (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-09 2562 ความพึงพอใจไม่พึงพอใจ กศ.บ.ฟิสิกส์ (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-09 2562 ความพึงพอใจไม่พึงพอใจ กศ.บ.ชีววิทยา (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-09 2562 ความพึงพอใจไม่พึงพอใจ กศ.บ.เคมี (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-09 2562 ความพึงพอใจไม่พึงพอใจ กศ.บ.สังคมศึกษา (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-09 2562 ความพึงพอใจไม่พึงพอใจ กศ.บ.ภาษาอังกฤษ (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-09 2562 ความพึงพอใจไม่พึงพอใจ กศ.บ.ภาษาไทย (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-09 2562 ความพึงพอใจไม่พึงพอใจ กศ.บ.พลศึกษา (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-09 2562 ความพึงพอใจไม่พึงพอใจ กศ.บ.ปฐมวัย (AUN 6,7,8,9,11)
2020-06-09 2562 ความพึงพอใจต่อระบบรักษาความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน(AUN 9)
2020-06-08 2562 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพคณะศึกษาศาสตร์
2020-06-05 2562 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารหลักสูตร (AUN 11.3)
2020-06-05 2562 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2562 (AUN 11.3)
2020-06-01 2562 ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ (AUN 6.3)
2020-06-01 2562 ระบบการยกย่อง (AUN 6.3)
2020-06-01 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง (AUN 6.3)
2020-06-01 2562 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (AUN 7.1)
2020-06-01 2562 ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์ไม่สังกัดสาขาวิชา (AUN 6.1 และ มคอ.7)
2020-06-01 2562 ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ฯ (AUN 6.1 และ มคอ.7)
2020-06-01 2562 ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ (AUN 6.1 และ มคอ.7)
2020-06-01 2562 ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (AUN 6.1 และ มคอ.7)
2020-06-01 2562 ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา (AUN 6.1 และ มคอ.7)
2020-06-01 2562 ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา(AUN 6.1 และ มคอ.7)
2020-06-01 2562 ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย (AUN 6.1 และ มคอ.7)
2020-05-28 2562 ระบบการทวบสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (AUN 6.2)
2020-05-28 2562 แผน-ผลการรับนิสิตปีการศึกษา 2562 (AUN 8.1)
2020-05-28 2562 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (AUN 8.4)
2020-05-28 2562 ขั้นตอนการส่งค่าระดับขั้น
2020-05-28 2562 ค่าระดับขั้นภาคเรียนที่ 2/2562 (ใช้เป็นข้อมูลจัดทำ มคอ. 7)
2020-05-28 2562 ค่าระดับขั้นภาคเรียนที่ 1/2562 (ใช้เป็นข้อมูลจัดทำ มคอ. 7)
2020-05-28 2562 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (AUN 11)
2020-05-18 2562 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยนิสิต คณะศึกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (AUN 8.5, AUN 9.1 - 9.5)
2020-05-12 2562 ผลการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
2020-02-28 2562 ข้อมูลการเผยแพร่ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ของนิสิต (องค์ประกอบ 1, AUN 11.2)
2020-02-28 2562 แผนพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ (AUN 6.1, AUN 7.1)
2020-02-25 2562 โครงการสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการวิชาชีพครู นิสิตหลักสูตร 5 ปีและ สควค. ปีการศึกษา 2562 (AUN 8.4)
2020-02-25 2562 โครงการผู้บริหารอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง (AUN 8.4)
2020-02-25 2562 โครการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกวิชาชีพวัดผล (AUN 8.4)
2020-02-25 2562 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (นำข้อมูลไปคำนวณ AUN 6.2)
2020-02-25 2562 สภาพแวดล้อมในพื้นที่วิทยาเขตสงขลา (AUN 9.5)
2020-02-25 2562 ระบบการให้คำปรึกษา (AUN 8.4)
2020-02-25 2562 โครงการรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 (AUN 8.1)
2020-02-25 2562 โครงการรับนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 (AUN 8.1)
2020-02-25 2562 โครงการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (AUN 8.1)
2020-02-25 2562 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ ตามแผนรับนิสิต ปีการศึกษา 2562 (8.1)
2020-02-24 2562 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี คณะศึกษาศาสตร์ (AUN 6.6, AUN 7.5)
2020-02-24 2562 ระบบคัดเลือกอาจารย์ (AUN 6.3)
2020-02-24 2562 ระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ (AUN 5.5)
2020-02-24 2562 มคอ.2 หลักสูตรการศึกษา ... (AUN 2.1, AUN 3.1) ให้ link ข้อมูลจาก https://cur.tsu.ac.th/home/programlist.jsp?action=msel&mid=Y3Vycm9wZW4=
2020-02-24 2562 คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (AUN 2.1) ให้ link ข้อมูลจาก https://ebook.tsu.ac.th/store/book/std_manual/master_62/
2020-02-24 2562 คู่มือนิสิตระดับปริญาตรี ปีการศึกษา 2562 (AUN 2.1) ให้ link ข้อมูลจาก https://ebook.tsu.ac.th/store/book/std_manual/bachelor_62/
2020-02-24 2562 ระบบกลไก กระบวนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร (AUN 3.1)
2020-02-24 2562 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรผลิตครู 4 ปี (AUN 3.1)
2020-02-24 2562 โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 (AUN 8.3)
2020-02-24 2562 โครงการสัมนารายวิชาบูรณาการ (AUN 8.3)
2020-02-24 2562 เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงานของหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์ย่อย (โดย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
2019-10-09 2562 แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 (์New)
    ข้อมูลโดย: เปมิกา สังข์ขรณ์

 

แบบฟอร์มค่าเป้าหมายคำรับการปฏิบัติงาน หลักสูตร ปีการศึกษา 2557  

 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557