ข้อมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพ


วันที่โพส เอกสารสนับสนุนระบบ QA
2018-10-18 แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
2018-10-18 แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2548
2018-08-16 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2018-08-16 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2018-08-04 ข้อมูลการเผยแพร่ตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2018-08-04 แผนการพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
2018-08-03 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2018-08-03 แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2557-2561
2018-08-03 แผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 (AUN7)
2018-08-03 18. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.ม.พลศึกษา
2018-08-03 17. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2018-08-03 16. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.ม.สาขาวิชาภาษาไทย
2018-08-03 15. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
2018-08-03 14. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.ม.สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2018-08-03 13. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2018-08-03 12. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.ม.สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
2018-08-03 11. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2018-08-03 10. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.บ.สาขาวิชาสังคมศึกษา
2018-08-03 9. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.บ.สาขาวิชาภาษาไทย
2018-08-03 8. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2018-08-03 7. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.บ.สาขาวิชาภาษาไทย
2018-08-03 6. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.บ.สาขาวิชาชีววิทยา
2018-08-03 5. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2018-08-03 4. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.บ.สาขาวิชาพลศึกษา
2018-08-03 3. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.บ.สาขาวิชาปฐมวัย
2018-08-03 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2018-08-03 1. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตกศ.บ.สาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
2018-07-31 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO หลักสูตรสังกัดคณะศึกษาศาสตร์
2018-07-31 ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560
2018-07-31 ผลการประเมินความพึงพอใจ-กศ-พละ
2018-07-31 ผลการประเมินความพึงพอใจกศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา-คณะศึกษาศาสตร์-1
2018-07-31 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของหน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 61)
2018-07-31 สรุปจ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ใหม่)
2018-07-31 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
2018-07-28 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
2018-07-28 ความต้องการและความคาดหวังของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2018-07-16 ข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
2018-07-16 ประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557
2018-07-11 ภาระงานสอนของหลักสูตรสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560
2018-07-11 ภาระงานสอนของหลักสูตรสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560
2018-07-11 รายละเอียดค่าระดับขั้นวิชาชีพครู ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560
2018-07-11 รายละเอียดค่าระดับขั้นรายวิชาชีพครู ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560
2018-06-22 ระบบยกย่องอาจารย์ดีเด่น
2018-06-22 ขั้นตอนการส่งค่าระดับขั้นของคณะศึกษาศาสตร์
2018-06-22 โครงการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
2018-06-22 สรุปผลการรับนิสิต ปีการศึกษา 2560
2018-06-22 ขั้นตอนและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร
2018-06-22 ระบบอุทรณ์-ร้องทุกข์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
2018-06-22 ภาวะการมีงานทำปีการศึกษา 2560
2018-06-22 ข้อมูลการรับนิสิตปีการศึกษา 2560
2018-06-22 กระบวนการคัดเลือกสายสนับสนุน
2018-06-22 กระบวนการคัดเลือกอาจารย์
2018-06-22 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2018-06-22 การขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน
2018-06-22 การประเมินประจำปี
  ข้อมูลโดย: เปมิกา สังข์ขรณ์

 

แบบฟอร์มค่าเป้าหมายคำรับการปฏิบัติงาน หลักสูตร ปีการศึกษา 2557  

 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557