ข้อมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพ


วันที่โพส เอกสารสนับสนุนระบบ QA
2019-05-17 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ ตามแผนรับนิสิตการรับนิสิต ทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561
2019-05-17 ขั้นตอนการรับนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์
2019-05-17 แผนการรับนิสิตปีการศึกษา2561
2018-08-16 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2018-08-03 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2018-08-03 แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2557-2561
2018-08-03 แผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 (AUN7)
2018-07-31 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO หลักสูตรสังกัดคณะศึกษาศาสตร์
2018-07-31 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
2018-07-28 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
2018-07-16 ประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557
2018-06-22 ระบบยกย่องอาจารย์ดีเด่น
2018-06-22 ขั้นตอนการส่งค่าระดับขั้นของคณะศึกษาศาสตร์
2018-06-22 ขั้นตอนและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร
2018-06-22 ระบบอุทรณ์-ร้องทุกข์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
2018-06-22 กระบวนการคัดเลือกสายสนับสนุน
2018-06-22 กระบวนการคัดเลือกอาจารย์
2018-06-22 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2018-06-22 การขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน
2018-06-22 การประเมินประจำปี
  ข้อมูลโดย: เปมิกา สังข์ขรณ์

 

แบบฟอร์มค่าเป้าหมายคำรับการปฏิบัติงาน หลักสูตร ปีการศึกษา 2557  

 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557