ข้อมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพ


วันที่โพส เอกสารสนับสนุนระบบ QA
2019-10-09 แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 (์New)
2019-06-19 ข้อมูลการสอบบรรจุเพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์
2019-06-19 ขั้นตอนการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตร (เพิ่มกระบวนการ Cha QA)
2019-06-19 ปฎิทินการดำเนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตร 4 ปี
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.ม.พลศึกษา
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.ภาษาไทย
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.เคมี
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.ฟิสิกส์
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.ชีวะวิทยา
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.สังคมศึกษา
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.คณิตศาสตร์
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.ปฐมวัย
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.พลศึกษา
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.บ.การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.ม.การบริหารการศึกษา
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.ม.ภาษาไทย
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต กศ.ม.การวิจัยและประเมิน
2019-06-19 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
2019-06-18 การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง และความผูกพันกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
2019-06-18 รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายมหาวิทยาลัยทักษิณ
2019-06-18 โครงการปรับปรุงหลักสูตร กศ.บ. 4 ปี
2019-06-15 ปฏทินการดำเนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตร62
2019-06-15 แผนผลการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
2019-06-14 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (วิทยาเขตสงขลา)
2019-06-14 ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตที่ได้รับรางวัล
2019-06-14 ร้อยละผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
2019-06-14 แผนผลการรับนิสิตป.ตรี ปี 2561-2562
2019-06-14 ข้อมูลการสอบบรรจุเพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์
2019-06-14 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของพื้นที่วิทยาเขตสงขลา
2019-06-14 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของสำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2561 (AUN 9)
2019-06-14 แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 2561 (AUN 7)
2019-06-14 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 62)
2019-06-14 ปฐมนิเทศนิสิตป.โท ปีการศึกษา 2561
2019-06-14 ปฐมนิเทศนิสิตป.ตรี ปีการศึกษา 2561
2019-06-14 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) เกณฑ์ใหม่
2019-06-12 การประชาสัมพันธ์การรับนิสิตปีการศึกษา 2561
2019-06-12 การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์
2019-06-12 การพัฒนาบุคลากรไม่สังกัดสาขาคณะศึกษาศาสตร์
2019-06-12 การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
2019-06-12 การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาจิตวิทยา
2019-06-12 การพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2019-06-12 การพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2019-06-12 การพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
2019-06-12 การพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ฯ
2019-06-12 การพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2019-06-12 การพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
2019-06-12 ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายคณะศึกษาศาสตร์
2019-06-12 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความเห็นเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะศึกษาศาสตร์
2019-06-12 การประชาสัมพันธ์การรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2561
2019-06-12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับแก้)
2019-06-12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
2019-06-12 สรุปข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561
2019-06-12 สรุปข้อมูลจำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561
2019-06-12 การตรวจสอบความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
2019-06-07 มูลการเผยแพร่หลักสูตรหน้าเว็ปมหาวิทยาลัย(AUN1 ,AUN3 )ให้ Copy link ไปวาง
2019-06-07 ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิต ปริญญาโท ณ วันที่ 6 มิ.ย. 62
2019-06-04 แผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 (AUN7)
2019-05-17 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ ตามแผนรับนิสิตการรับนิสิต ทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561
2019-05-17 ขั้นตอนการรับนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์
2019-05-17 แผนการรับนิสิตปีการศึกษา2561
2018-08-16 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2018-08-03 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2018-07-31 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO หลักสูตรสังกัดคณะศึกษาศาสตร์
2018-07-31 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
2018-07-28 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
2018-07-16 ประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557
2018-06-22 ระบบยกย่องอาจารย์ดีเด่น
2018-06-22 ขั้นตอนการส่งค่าระดับขั้นของคณะศึกษาศาสตร์
2018-06-22 ขั้นตอนและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร
2018-06-22 ระบบอุทรณ์-ร้องทุกข์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
2018-06-22 กระบวนการคัดเลือกสายสนับสนุน
2018-06-22 กระบวนการคัดเลือกอาจารย์
2018-06-22 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2018-06-22 การขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน
2018-06-22 การประเมินประจำปี
  ข้อมูลโดย: เปมิกา สังข์ขรณ์

 

แบบฟอร์มค่าเป้าหมายคำรับการปฏิบัติงาน หลักสูตร ปีการศึกษา 2557  

 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557