ปรัชญา

การศึกษา พัฒนาปัญญา คุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สังคม

 

วิสัยทัศน์

เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

 

พันธกิจ

          1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่รอบรู้และรู้ลึก มีปัญญา คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกความเป็นครูและจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม มีทักษะการวิจัย การจัดการโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและการจัดการศึกษาของคณะสู่ระดับชาติ และระดับภูมิภาคอาเซียน 

         2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นและรองรับการขยายตัวสู่อาเซียน
 
         3. เป็นคณะที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การเป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตชั้นนำ และได้รับการยอมรับในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 

         4. เป็นศูนย์กลางเรียนรู้และเป็นแกนขับเคลื่อนของเครือข่ายการเรียนรู้ทางศึกษาศาสตร์ในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน

 

EditRegion4