วันที่โพส :  2018-08-17
หัวข้อข่าว :  การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period)
รายละเอียดข่าว :

ดาวน์โหลดกำหนดการ

เอกสารแนบโครงการ

 

1.แนวทางการนิเทศ

2.กรอบคิดการนิเทศติดตามงานของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น-1

3.แบบนิเทศครูพัฒนาท้องถิ่น

4.รูปแบบบทความวิชาการ

5.กำหนดการประชุมวิชาการนำเสนอนวัตกรรมของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ

6.ขั้นตอนการพิจารณาผลงานวิจัย

7.ตารางกำหนดการส่งบทความวิชาการ

8.สรุปข้อมูลครูพัฒนาท้องถิ่น-ปี-2559-แยกมหาวิทยาลัย

9.ตารางการนิเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดการนำเสนอบทความวิชาการ

 

ห้องที่ 1
ห้องที่ 2
ห้องที่ 3
ห้องที่ 4
ห้องที่ 5
ห้องที่ 6