ดาวน์โหลดไฟล์ proceeding

รายงานผลโครงการประชุมวิชาการ

เอกสารโครงการ

กำหนดการจัดโครงการ

รายชื่อนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

สูจิบัตร

ตารางกำหนดการส่งบทความวิจัยสำหรับสถาบันเครือข่ายฯ

ตารางกำหนดการส่งบทความวิจัยกรณีนิสิตปฏิบัติการสอนมหาวิทยาลัยทักษิณ

ตัวอย่างใบนำส่งมหาวิทยาลัยทักษิณ

รูปแบบเรื่องเต็มบทความวิจัยนวัตกรรมวิชาชีพครู (pdf)

รูปแบบเรื่องเต็มบทความวิจัยนวัตกรรมวิชาชีพครู (word)

ฟอร์มการนำส่งมหาวิทยาลัยทักษิณ

Flowchartแสดงขั้นตอนการส่งบทความ

แนวปฏิบัติสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

 

EditRegion4