ดาวน์โหลดไฟล์ Proceedings

  ดาวน์โหลดไฟล์ Proceedings

รายงานผลการประชุม

  รายงานผลโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย“นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่างครั้งที่ 1
 
 
วันที่โพส :  2017-12-14
หัวข้อข่าว :  ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
รายละเอียดข่าว :   "นวัตกรรมวิชาชีพครู" เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดการ

  กำหนดการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
  กำหนดการส่งบทความวิจัยนวัตกรรมวิชาชีพครู

ขั้นตอน / รูปแบบ

  ขั้นตอนการพิจารณาผลงานวิจัย
  ตัวอย่างใบนำส่งบทความนิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยทักษิณ
  ใบนำส่งบทความนิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยทักษิณ
  ใบนำส่งบทความนิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยในเครือข่่าย
  รูปแบบเรื่องเต็มบทความวิจัยนวัตกรรมวิชาชีพครู
  การนำเสนอแบบโปสเตอร์
  รูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย
  รูปแบบการนำเสนอผลงานของนิสิต-ม.ทักษิณ
  รูปแบบการนำเสนอผลงานของนิสิตสถาบันเครือข่ายฯ
  รูปแบบบทความวิชาการในระยะเข้าสู่วิชาชีพ

รายชื่อผู้นำเสนอ

  รายชื่อและรูปแบบการนำเสนอผลงานของนิสิต-ม.ทักษิณ
  รายชื่อและรูปแบบการนำเสนอผลงานของนิสิตสถาบันเครือข่ายฯ

 

EditRegion4