Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1


ข่าว2020-01-22

 คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมแนะนำหลักสูตรแก่คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

 
 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอนำนักเรียนเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีการแนะนำหลักสูตรจากตัวแทนของแต่ละคณะให้แก่นักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 1.คณะศึกษาศาสตร์ 2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.คณะนิติศาสตร์ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 13315 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


คนเก่งศึกษาศาสตร์เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

ข่าวประกาศ


 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
  อ่านต่อ
 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลการประกวดบทกวีสดุดีครู เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
  อ่านต่อ
 • เอกสารเกี่ยวกับการขอใบประกอบวิชาชีพครู
  อ่านต่อ
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด


บริการวิชาการ


โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (โครงการย่อย - สายสนับสนุน) ครั้งที่ 3

อ่านต่อ

รับฟังแนวทางการจัดการศึกษาแบบ Pre-Degree และ Non-Degree เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือในการจัดทำหลักสูตร

อ่านต่อ

ประชุมอาจารย์นิเทศก์ทำความเข้าใจการใช้ระบบ TSU Learning

อ่านต่อ

วิจัย


การประชุมกลุ่มย่อยโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

อ่านต่อ


VDO Clip

ครูเฟรม อาวุธของครูคือสื่อการสอน - Faculty of Education Thaksin University [official]
 • ตอบคำถาม การรับนิสิตใหม่ 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ English version
 • แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560

 • ติดต่อคณะ


  คณะศึกษาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยทักษิณ

  เลขที่ 140 หมู่ 4

  ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง

  อำเภอ เมือง

  จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

  โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101

  แฟกซ์ : 074-317682

  Map