Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1


ข่าว2018-12-17

 ประชุมรับฟังการชี้แจงการการนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้ การจัดทำบทความวิจัย และติดตามความก้าวหน้าในการทำบทความวิจัย

 
  วันที่ 15 ธันวาคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานเครือข่ายสถาบันผลิตครูเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะทำงาน 8 สถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยทักษิณ 2.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 4.มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 5.มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 6.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 7.มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 8.สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ได้ร่วมกำหนดวิธีการในการพัฒนาครูใหม่ของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภายหลังการบรรจุแต่งตั้งจากต้นสังกัดแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี (Induction Programs) ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ โดยได้ ซึ่งได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่อาชีพ (Induction Period) รุ่นปีพ.ศ. 2560 ให้แก่ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คือ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพัทลุง จำนวน 218 คน เพื่อรับฟังการชี้แจงการการนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้ การจัดทำบทความวิจัย และติดตามความก้าวหน้าในการทำบทความวิจัย โครงการนี้จัดขึ้น ณ ห้องเรียนรวม 17401 อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 2 (อาคาร 17) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
อ่านข่าวทั้งหมด


คนเก่งศึกษาศาสตร์กลุ่มนิสิตพี่อาสาพาน้องอ่านเขียน รุ่นที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย พรอ้มโล่ประกาศเกียรติคุณ จากปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพมหานคร

ข่าวประกาศ


 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการประกวดบทกวีสดุดีครูเนื่อในโครงการวันครูแห่งชาติ "สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม" (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562
  อ่านต่อ
 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนิสิตเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ "สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม" (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562
  อ่านต่อ
 • เอกสารการขอใบประกอบวิชาชีพครู 12 ธ.ค.61
  อ่านต่อ
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด


บริการวิชาการ


โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 118

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 117

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 116

อ่านต่อ

วิจัย


การประชุมเพื่อพิจารณาเค้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการฯ

อ่านต่อ


VDO Clip

แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
 • แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ English version
 • วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • เพลงมาร์ชศึกษาศาสตร์

 • ติดต่อคณะ


  คณะศึกษาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยทักษิณ

  เลขที่ 140 หมู่ 4

  ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง

  อำเภอ เมือง

  จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

  โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101

  แฟกซ์ : 074-317682

  Map