Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1


สายด่วนสำนักงานคณะข่าวประกาศ


 • แบบสรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองหน่วยกิตประจำวันที่-23-ก.ค.63
  อ่านต่อ
 • แบบสรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองหน่วยกิตประจำวันที่-22-ก.ค.63
  อ่านต่อ
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร กศ.บ. ที่ได้ยื่นขอหนังสือรับรองหน่วยกิต
  อ่านต่อ
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด


บริการวิชาการ


รับฟังแนวทางการจัดการศึกษาแบบ Pre-Degree และ Non-Degree เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือในการจัดทำหลักสูตร

อ่านต่อ

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก(สพม.16) กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ่านต่อ

วิจัย


การประชุมกลุ่มย่อยโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

อ่านต่อ


ประชุม


การประชุมพบประชาคมคณะศึกษาศาสตร์

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสท.)

อ่านต่อ

ประชุมเรื่อง การพิจารณา/หารือโครงการและแผนปรับปรุงหลักสูตรแบบคลัสเตอร์

อ่านต่อ

ประชุมเรื่อง “การวางแผนและการเตรียมการเคลื่อนย้ายไปยังอาคารศูนย์ปฎิบัติการวิชาชีพครู "

อ่านต่อ


กิจกรรมหน่วยฝึกสอน


โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อ่านต่อ

โครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา

อ่านต่อ


กิจกรรมนิสิต


โครงการจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรม

อ่านต่อ

โครงการ สอนน้องเเต้มสี "เติมฝัน เเบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง"

อ่านต่อ

การประกวด Mister Miss & Miss Beauty Queen University 2019

อ่านต่อ


คนเก่งศึกษาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านต่อ

คนเก่งศึกษาศาสตร์ นิสิต


นายธวัชชัย สายอ๋อง นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและเข้ารับโล่รางวัลฯ เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563

อ่านต่อ


สวัสดิการคณะศึกษาศาสตร์


โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy University) ครั้งที่ 8

อ่านต่อ

โครงการ Happy - Family <3 Happy - Education : season III

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (โครงการย่อย - สายสนับสนุน) ครั้งที่ 3

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)

อ่านต่อ

VDO Clip

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2563 20200704
 • " หนังตะลุงก็คือครู " - หนังศรีธัญ สกุลนานอน กศ.บ.ภาษาไทย
 • ครูเฟรม อาวุธของครูคือสื่อการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • ตอบคำถาม การรับนิสิตใหม่ 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 • ติดต่อคณะ


  คณะศึกษาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยทักษิณ

  เลขที่ 140 หมู่ 4

  ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง

  อำเภอ เมือง

  จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

  โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101

  แฟกซ์ : 074-317682

  Map