ONE EDU TSU : รับผิดชอบร่วมกัน COVID-19

ระบบส่งเอกสารสำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คลิก
ข่าวล่าสุด

สายด่วนสำนักงานคณะข่าวประกาศ


 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  อ่านต่อ
 • การรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  อ่านต่อ
 • ขอให้ผู้ที่สมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามรายการไฟล์แนบ
  อ่านต่อ
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด


บริการวิชาการ


โครงการอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) : การวิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

อ่านต่อ

โครงการอบรม การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) : การใช้กระดานดำแบบญี่ปุ่น (Bansho)

อ่านต่อ

โครงการอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) : การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านต่อ

วิจัย


การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ร่วมกับเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 4

อ่านต่อ


ประชุม


การประชุมผู้จัดการทีม การแข่งขันกีฬาฟุตบอล University League ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้

อ่านต่อ

การแจ้งวิธีการบันทึกและส่งข้อมูลในการเสนอ ขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐาน วิชาชีพหลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) ผ่านแบบฟอร์ม Online

อ่านต่อ

การประชุมปรึกษาหารือทิศทางและแนวทางการผลิตร่วมกับคณบดี ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานสาขาวิชา และประธานหลักสูตรที่ผลิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขอรับรองปริญญาฯ

อ่านต่อ


กิจกรรมหน่วยฝึกสอน


โครงการสัมมนานิสิตหลังออกปฏิบัติการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

โครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)

อ่านต่อ

โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)

อ่านต่อ


กิจกรรมนิสิต


โครงการ “ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย 5”

อ่านต่อ

โครงการนำเสนอผลงานเปิดโลกวิชาการการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในมิติครูนวัตกรพลเมือง

อ่านต่อ

โครงการสอนน้องแต้มสี “ เติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง ” ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ


คนเก่งศึกษาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

อ่านต่อ

คนเก่งศึกษาศาสตร์ นิสิต


ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลในประกวดโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ 18

อ่านต่อ


สวัสดิการคณะศึกษาศาสตร์


โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy University) ครั้งที่ 8

อ่านต่อ

โครงการ Happy - Family <3 Happy - Education : season III

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (โครงการย่อย - สายสนับสนุน) ครั้งที่ 3

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)

อ่านต่อ

VDO Clip

EDUTalk 11 มีนาคม 2564
 • พว.ร่วม ม.ทักษิณ ลงนามMOU ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Active learning
 • ครูเฟรม อาวุธของครูคือสื่อการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 • ติดต่อคณะ


  คณะศึกษาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยทักษิณ

  เลขที่ 140 หมู่ 4

  ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง

  อำเภอ เมือง

  จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

  โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101

  แฟกซ์ : 074-317682

  Map