Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1

ระบบส่งเอกสารสำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คลิก
ข่าวล่าสุด2023-11-24  โดย อรณิช 

 คณะศึกษาศาสตร์ ต้อนรับและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Surabaya State University อินโดนีเซีย

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Surabaya State University อินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมมหาหงส์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 
งานแนะแนว โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดพัทลุง 2023-11-24
     
  ต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ 2023-11-24
     
  บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Surabaya State University อินโดนีเซีย 2023-11-24
     
  การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รายการ PE TSU Xฟ้าสีรุ้ง OPEN ครั้งที่2 2023-11-24
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย แซ่แต้ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยทักษิณ เดินทางไปแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของ จ.ส.อ.สวัสดิ์ กสินันท์ บิดาของ ผศ.ดร.จินตนา กสินันท์ 2023-11-24

อ่านข่าวทั้งหมด


ข่าวประกาศ


 • ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร (ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2566) เพื่อความสะดวกในการชี้แจงการจัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
  อ่านต่อ
 • รายชื่อผู้สมัครเข้ารับทุนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566
  อ่านต่อ
 • ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร เพื่อความสะดวกในการ จัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยก าหนดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ใน วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป
  อ่านต่อ
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด


กิจกรรมนิสิต


การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รายการ PE TSU Xฟ้าสีรุ้ง OPEN ครั้งที่2

2023-11-24

อ่านต่อ

โครงการเสริมคุณลักษณะความเป็นครู และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง

2023-11-24

อ่านต่อ

กิจกรรมปฏิบัติการนวดทางกีฬา ระหว่าง TSU กับ UPSI

2023-11-13

อ่านต่อ


คนเก่งศึกษาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร


ขอแสดงความยินดี​กับ นางสาวปัทมา​ สำนักโหนด เป็นผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "หัวหน้าสำนักงาน​คณะศึกษา​ศาสตร์"

2023-11-14

อ่านต่อ

คนเก่งศึกษาศาสตร์ นิสิต


ขอแสดงความยินดีกับนิสิตกศ.บ.เคมี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

2023-10-17

อ่านต่อ


กิจกรรมหน่วยฝึกสอน


โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

2023-11-10

อ่านต่อ

โครงการ​เตรียม​ความพร้อมและ​ปฐมนิเทศ​นิสิต ก่อนฝึกปฏิบัติ​การสอนในสถานศึกษา สำหรับ​นิสิต​หลักสูตร​การศึกษา​บัณฑิต

2023-10-30

อ่านต่อ

โครงการ​เตรียม​ความพร้อม และปฐมนิเทศ​นิสิต​ หลักสูตร​การศึกษา​บัณฑิต​(หลักสูตร​4ปี)ชั้นปีที่4

2023-10-30

อ่านต่อ


บริการวิชาการ


คณะศึกษาศาสตร์ ต้อนรับและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Surabaya State University อินโดนีเซีย

2023-11-24

อ่านต่อ

บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Surabaya State University อินโดนีเซีย

2023-11-24

อ่านต่อ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก MYONGJI​ University​

2023-11-16

อ่านต่อ

วิจัย


โครงการ 55+5 นวัตกรศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ระยะที่ 3 “จุดเริ่มต้นนวัตกรศึกษาศาสตร์”

2023-09-26

อ่านต่อ


ประชุม


ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2567 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567

2023-09-25

อ่านต่อ

ประชุมปฏิบัติการการรายงานข้อมูล การประเมินคุณภาพการศึกษา ในระบบ CHE QA Online

2023-09-18

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 1

2023-09-18

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา (Teacher Education Board)

2023-09-13

อ่านต่อ


สวัสดิการคณะศึกษาศาสตร์


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา บริการฉีดวัคซีนป้องกันไหว้หวัดใหญ่สามสายพันธุ์ ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

2023-11-10

อ่านต่อ

โครงการ​ทบทวน​แผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2567

2023-10-12

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์

2023-06-21

อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์

2023-05-25

อ่านต่อ

VDO

วิดีโอแนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • EDUTalk EP.1 แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ครูเฟรม อาวุธของครูคือสื่อการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 • ติดต่อคณะ


  คณะศึกษาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยทักษิณ

  เลขที่ 140 หมู่ 4

  ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง

  อำเภอ เมือง

  จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

  โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101

  แฟกซ์ : 074-317682

  Map


  Free Porn
  deneme bonusu veren siteler 2023 bahis siteleri