Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1


ข่าวอ่านข่าวทั้งหมด


สายด่วนสำนักงานคณะข่าวประกาศ


 • ขอรายงานผลการประกวดคลิปวีดีโอ COVID-19 ชาวสงขลาก้าวผ่านไปด้วยกัน
  อ่านต่อ
 • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 กรอกภาวะการมีงานและความพึงพอใจของนายจ้าง
  อ่านต่อ
 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
  อ่านต่อ
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด


บริการวิชาการ


ขอแสดงความยินดีกับ นายศรชัย ธูปหอม นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์

อ่านต่อ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ #คณะศึกษาศาสตร์ และ #คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรมเปิดบ้านสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ชุดโครงการวิจัยนวัตกรรมการศึกษาถิ่นใต้ “#การศึกษาเชิงพื้นที่กับการยกระดับสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยประชุมผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (โครงการย่อย - สายสนับสนุน) ครั้งที่ 3

อ่านต่อ

วิจัย


การประชุมกลุ่มย่อยโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

อ่านต่อ


VDO Clip

" หนังตะลุงก็คือครู " - หนังศรีธัญ สกุลนานอน กศ.บ.ภาษาไทย - Faculty of Education Thaksin University [official]
 • ครูเฟรม อาวุธของครูคือสื่อการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • ตอบคำถาม การรับนิสิตใหม่ 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ English version

  >>more vdo


 • ติดต่อคณะ


  คณะศึกษาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยทักษิณ

  เลขที่ 140 หมู่ 4

  ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง

  อำเภอ เมือง

  จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

  โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101

  แฟกซ์ : 074-317682

  Map