ทรัพยากรบุคคล
นางสาวเปมิกา สังข์ขรณ์

การศึกษา


ประวัติ

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2546

กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557


ความเชี่ยวชาญ

ณัชชา มหปุญญานนท์ และเปมิกา สังข์ขรณ์. (2559).“การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ” Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences. 17(1), 144-155.

เปมิกา สังข์ขรณ์, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน และ นิรันดร์ จุลทรัพย์. (2559). “คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 16(1), 132 – 143.


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
                 
...