ทรัพยากรบุคคล
นางสาวปัทมา สำนักโหนด

การศึกษา


ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 305 0308110 ครูนักพัฒนา 2020-08-18 14:37:14
8 138 0308110 ครูนักพัฒนา 2020-06-24 15:04:01
2562 1 0 0 78 0308110 ครูนักพัฒนา 2019-09-30 16:29:48
2561 0 0 0 43 0308191 ความเป็นครู 2019-03-20 09:00:44
2561 0 0 0 43 0308111 ความเป็นครู 2019-03-20 09:00:57
2561 0 0 0 43 0308310 การจัดกิจกรรมลูกกเสือและยุวกาชาด 2019-03-20 09:02:03
2561 0 0 0 43 0308392 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2019-03-20 09:02:32
2561 0 0 0 43 0308311 การสอนจุลภาคและประสบการณ์วิชาชีพครู 2019-03-20 09:04:24
2561 0 0 0 43 0308594 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2019-03-20 09:14:44
2561 0 0 0 43 0308511 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2019-03-20 09:15:08
2561 0 0 0 43 0308595 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2019-03-20 09:15:36
2561 0 0 0 43 0308512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2019-03-20 09:16:13
2561 0 0 0 43 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 2019-03-20 09:18:08
2561 0 0 0 43 0308321 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 2019-03-20 09:18:41
2561 0 0 0 43 0308211 ภาษาไทยสำหรับครู 2019-03-20 09:19:06
2561 0 0 0 43 0308231 ภาษาไทยสำหรับครู 2019-03-20 09:19:22
2561 0 0 0 43 0308212 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2019-03-20 09:19:57
2561 0 0 0 43 0308232 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2019-03-20 09:20:11
2561 0 0 0 43 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2019-03-20 09:25:52
2561 0 0 0 43 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2019-03-20 09:26:03
2561 0 0 0 43 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2019-03-20 09:26:18
2561 0 0 0 43 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2019-03-20 09:26:44
2561 0 0 0 43 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2019-03-20 09:27:05
2561 0 0 0 43 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2019-03-20 09:27:14
2561 0 0 0 43 0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 2019-03-20 09:27:44
2561 0 0 0 43 0308462 การจัดการชั้นเรียน 2019-03-20 09:28:21
2561 0 0 0 43 0308361 การจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 2019-03-20 09:29:00
2561 0 0 0 43 0308461 การสอนเฉพาะสาขา 2019-03-20 09:29:25
2561 0 0 0 43 0308471 การวิจัยทางการศึกษา 2019-03-20 09:29:43
2561 0 0 0 43 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน 2019-03-20 09:29:59
2561 0 0 0 43 0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2019-03-20 09:31:14
2561 0 0 0 43 0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 2019-03-20 09:32:20
2561 0 0 0 43 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2019-03-20 09:33:16
2561 0 0 0 43 0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2019-03-20 09:36:36
2561 0 0 0 43 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 2019-03-20 09:40:41
2561 0 0 0 43 0308391 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 2019-03-20 09:40:54
2561 0 0 0 43 0308410 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-03-20 09:41:38
2561 0 0 0 43 0308312 การเสริมสร้างสมรรถนภาพความเป็นครู 2019-03-20 09:44:29
2561 0 0 0 43 0308313 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม 2019-03-20 10:11:11
2561 0 0 0 43 0308314 สัจธรรมนำชีวิตสำหรับครู 2019-03-20 10:11:31
2561 0 0 0 43 0308315 สังคมไทยวิพากษ์สำหรับครู 2019-03-20 10:11:56
2561 0 0 0 43 0308316 กฎหมมายการศึกษา 2019-03-20 10:12:46
2561 0 0 0 43 0308317 สัมมนาวิชาชีพครู 2019-03-20 10:15:38
2561 0 0 0 43 0308411 ภาวะผู้นำทางการศึกษา 2019-03-20 10:15:59
2561 0 0 0 43 0308412 การบริหารสถานศึกษา 2019-03-20 10:16:19
2561 0 0 0 43 0308221 การศึกษาไทย 2019-03-20 10:16:56
2561 0 0 0 43 0308331 การอ่านบทความภาษาอังกฤษทางการศึกษา 2019-03-20 10:17:44
2561 0 0 0 43 0308332 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครู 2019-03-20 10:18:05
2561 0 0 0 43 0308431 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพื้นฐานสำหรับครู 2019-03-20 10:18:48
2561 0 0 0 43 0308432 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษสำหรับครู 2019-03-20 10:19:13
2561 0 0 0 43 0308433 การคิดอย่างมีวิจารณญาณในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 2019-03-20 10:20:07
2561 0 0 0 43 0308244 จิตวิทยาทั่วไป 2019-03-20 10:20:26
2561 0 0 0 43 0308351 การบริหารหลักสูตร 2019-03-20 10:20:46
2561 0 0 0 43 0308261 การศึกษาพิเศษ 2019-03-20 10:21:01
2561 0 0 0 43 0308262 การศึกษาตลอดชีวิต 2019-03-20 10:21:19
2561 0 0 0 43 0308263 การสอนซ่อมเสริม 2019-03-20 10:21:37
2561 0 0 0 43 0308264 การสอนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 2019-03-20 10:22:06
2561 0 0 0 43 0308265 การคิดทางคณิตศาสตร์ 2019-03-20 10:22:31
2561 0 0 0 43 0308363 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย 2019-03-20 10:22:50
2561 0 0 0 43 0308364 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครู 2019-03-20 10:23:14
2561 0 0 0 43 0308365 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 2019-03-20 10:23:31
2561 0 0 0 43 0308366 การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 2019-03-20 10:23:51
2561 0 0 0 43 0308368 การสอนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 2019-03-20 10:24:14
2561 0 0 0 43 0308369 การออกแบบปฏิบัติการฟิสิกส์เพื่อการคิดวิเคราะห์ 2019-03-20 10:24:42
2561 0 0 0 43 0308471 การวิจัยทางการศึกษา 2019-03-20 10:25:01
2561 0 0 0 43 0308472 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2019-03-20 10:25:25
2561 0 0 0 43 0308282 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2019-03-20 10:25:45
2561 0 0 0 43 0308382 นวัตกรรมการศึกษา 2019-03-20 10:26:04
2561 0 0 0 43 0308383 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา 2019-03-20 10:26:28
2561 0 0 0 43 0308481 การประชาสัมพันธ์ 2019-03-20 10:26:43
2561 0 0 0 43 0308482 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 2019-03-20 10:27:37
2561 0 0 0 43 0308291 การประเมินทางการศึกษา 2019-03-20 10:28:01
2561 0 0 0 43 0308392 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2019-03-20 10:28:32
2561 0 0 0 43 0308393 การประเมินตามสภาพจริง 2019-03-20 10:28:50
2561 0 0 0 43 0308491 การวัดคุณลักษณะ 2019-03-20 10:29:09
2561 0 0 0 43 0308461 ภาวะผู้นำและการบริหารสถานศึกษา 2019-03-20 10:32:11
2561 0 0 0 43 0308393 ประสบการณ์วิชาชีพ 2019-03-20 10:32:36
2561 0 0 0 43 0308411 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพื้นฐานสำหรับครู 2019-03-20 10:47:07
2561 0 0 0 43 0308322 การบริหารหลักสูตร 2019-03-20 10:47:23
2561 0 0 0 43 0308231 การศึกษาพิเศษ 2019-03-20 10:47:39
2561 0 0 0 43 0308232 การศึกษาตลอดชีวิต 2019-03-20 10:47:59
2561 0 0 0 43 0308233 การสอนซ่อมเสริม 2019-03-20 10:48:13
2561 0 0 0 43 0308332 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย 2019-03-20 10:48:33
2561 0 0 0 43 0308333 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครู 2019-03-20 10:48:54
2561 0 0 0 43 0308334 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 2019-03-20 10:49:10
2561 0 0 0 43 0308335 การสอนเฉพาะสาขา 2019-03-20 10:49:23
2561 0 0 0 43 0308336 การสอนจุลภาค 2019-03-20 10:49:37
2561 0 0 0 43 0308337 การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาในสถานศึกษา 2019-03-20 10:49:58
2561 0 0 0 43 0308244 จิตวิทยาทั่วไป 2019-03-20 10:50:15
2561 0 0 0 43 0308251 การประเมินทางการศึกษา 2019-03-20 10:50:34
2561 0 0 0 43 0308352 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2019-03-20 10:51:02
2561 0 0 0 43 0308353 การประเมินตามสภาพจริง 2019-03-20 10:51:17
2561 0 0 0 43 0308451 การวัดคุณลักษณะ 2019-03-20 10:51:33
2561 0 0 0 43 0308463 ภาวะผู้นำทางการศึกษา 2019-03-20 10:51:50
2561 0 0 0 43 0308472 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2019-03-20 10:52:18
2561 0 0 0 43 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน 2019-03-20 10:52:36
2561 0 0 0 43 0308382 นวัตกรรมการศึกษา 2019-03-20 10:52:58
2561 0 0 0 43 0308383 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา 2019-03-20 10:53:15
2561 0 0 0 43 0308481 การประชาสัมพันธ์ 2019-03-20 10:53:30
2561 0 0 0 43 0308482 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 2019-03-20 10:53:48
2561 0 0 0 43 0308291 การศึกษาไทย 2019-03-20 10:54:56
2561 0 0 0 43 0308292 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 2019-03-20 10:55:15
2561 0 0 0 43 0308394 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู 2019-03-20 10:55:40
2561 0 0 0 43 0308395 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม 2019-03-20 10:56:37
2561 0 0 0 43 0308396 กฎหมายการศึกษา 2019-03-20 10:56:54
2561 0 0 0 43 0308397 สัมมนาวิชาชีพครู 2019-03-20 10:57:17
2561 0 0 0 43 0308311 การสอนจุลภาคและประสบการณ์วิชาชีพครู 2019-04-03 09:35:34
                 
...