ทรัพยากรบุคคล
นายนฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ

การศึกษา


ประวัติ

  1. ชื่อ นาย ศัญฒภัท นามสกุล  ทองเรือง

      สัญชาติ ไทย    เชื้อชาติ ไทย     ศาสนา  พุทธ     สถานภาพ   สมรส

  1. เกิดวันที่ 28 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2518  อายุ 36 ปี  หมู่โลหิต บี
  2. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3 9099 00367 169 ออก ณ อำเภอ เมือง  จังหวัด สงขลา
  3. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 38/14 หมู่ที่ 1  ตำบล พะวง   อำเภอ เมือง  จังหวัด สงขลา  90100

      โทรศัพท์  074-592583  มือถือ 081-2772838  อีเมล์  santapat_99@hotmail.com

    5.  


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
                 
...