ทรัพยากรบุคคล
นางสุภาภรณ์ คติการ

การศึกษา

  • ปี 2537         หลักสูตร ศศ.บ. การจัดการทั่วไป         วิทยาลัยครูสงขลา         ประเทศไทย
  • ปี 2546         หลักสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
                 
...