ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร

การศึกษา

  • ปี 2549         หลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2554         หลักสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู p101 2021-05-17 12:09:57
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S101 2021-05-17 12:13:22
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S102 2021-05-17 12:14:52
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S103 2021-05-17 12:16:01
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S104 2021-05-17 12:17:10
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S105 2021-05-17 12:18:05
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S106 2021-05-17 12:19:08
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S107 2021-05-17 12:20:26
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S108 2021-05-17 12:21:35
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S109 2021-05-17 12:23:09
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S110 2021-05-17 12:23:58
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S111 2021-05-17 12:25:04
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S112 2021-05-17 12:26:48
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S113 2021-05-17 12:27:58
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู 114 2021-05-17 12:29:12
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู 115 2021-05-17 12:30:41
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S116 2021-05-17 12:31:47
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S117 2021-05-17 12:32:53
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู S118 2021-05-17 12:33:43
15 459 0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู 2021-05-17 12:34:53
2562 1 0 0 78 0308231 ภาษาไทยสำหรับครู 2019-10-07 00:04:12
2562 0 1 0 78 0308231 ภาษาไทยสำหรับครู 2019-10-07 00:05:48
2562 1 0 0 78 0314500 ภาษาไทยและวัฒนธรรมสำหรับครู 2019-10-07 00:09:02
2562 1 0 0 78 ๐๓๐๘๓๓๕ การสอนเฉพาะสาขา (การสอนภาษาไทย) 2019-10-07 00:18:43
                 
...