ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร

การศึกษา

  • ปี 2547         หลักสูตร ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์)         มหาวิทยาลัยขอนแก่น         ประเทศไทย
  • ปี 2550         หลักสูตร ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา         มหาวิทยาลัยขอนแก่น         ประเทศไทย
  • ปี 2557         หลักสูตร ปร.ด. คณิตศาสตรศึกษา         มหาวิทยาลัยขอนแก่น         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
                 
...