ทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์

การศึกษา

  • ปี 2543         หลักสูตร กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร         ประเทศไทย
  • ปี 2546         หลักสูตร กศ.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         กรุงเทพมหานคร         ประเทศไทย
  • ปี 2554         หลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา         มหาวิทยาลัยมหิดล         ประเทศไทย

ประวัติ

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555

กศ.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2546

กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543


ความเชี่ยวชาญ

ผลงานทางวิชาการ 

B Kusindrastuti, M G Reyes1 , S Rakkapao and S Prasitpong*(2019) "Examination of Thai freshmen's understanding on vectors using a model analysis technique"  Journal of Physics: Conf. Series, 1380 (1) 012014

Singha Prasitpong and Suttida Rakkapao.(2019) “Investigation of Thai university students' scientific reasoning abilities” Journal of Physics: Conf. Series, 1287(1),012020

Suttida Rakkapao and Singha Prasitpong.(2018) “Use of model analysis to analyse Thai students’ attitudes and approaches to physics problem solving”. European Journal of Physics.;39: 1-14.[ IF :0.64 ] (ISI) (SCI)

Suttida Rakkapao, Singha Prasitpong, Kwan Arayahtnitkul.( 2016) "Analysis test of understanding of vectors with the three-parameter logistic model of item response theory and item response curves technique". PHYSICAL REVIEW EDUCATION RESEARCH ;12,020135 1-10.[ IF : 0.64 ] (ISI) (SCI)

Singha Prasitpong.(2015) "Pre-Service Physics Teachers Expectations in Learning Physics". Siam Physics Congress 2015 (SCP2015). Thai Physics Society Conference Proceedings.35-38

Singha Prasitpong, Suttida Rakkapao, Rachapak Chitaree.(2014) "The using the bristle tips model in teaching dynamic friction". Physics Education.;49(3): 271-274.[ IF : ] (Corr) (SCI)

Suttida Rakkapao, Teparksorn Pengpan, Surapon Srikeaw, Singha Prasitpong.(2014) "Evaluation of POE and instructor-led problem-solving approaches integrated into force and motion lecture classes using a model analysis technique". European Journal of Physics.;35: 1-16.[ IF :0.64 ] (ISI) (SCI)

Suttida Rakkapao,Kwan Arayathanitkul, Singha Prasitpong.(2012) "Recording artificial earthquake wave signals using a detector model". Physics Education. ;47(266): 266 268.[ IF :](SCI)

พิชญ์สินี เจดีย์รัตน์, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ และ อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์.(2563) “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4: ทฤษฎีการปฏิบัติการในชั้นเรียน” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

ภารดี รัตนจามิตร, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์.(2563) “การศึกษาความเข้าใจของนักเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

สถิติ เลื่อนแก้ว, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ เเละธนิยา เยาดำ.(2563) “การพัฒนาความเข้าใจในแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

นันทิชา ทวีรัตน, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ และ อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์.(2563) “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบการสอน 5R เพื่อส่งเสริมความเข้าใจคำศัพท์ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

กัญญ์วรา สมประดิษฐ์, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ และ อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์.(2563) “การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

หฤทธิ์ แซ่คูม, อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ และสิงหา ประสิทธิ์พงศ์.(2563) “กการพัฒนากระบวนการกลุ่มและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นร่วมกับเกม วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

สิงหา ประสิทธิ์พงศ์, ชาติชาย  โคกเขา, สมภพ  อินทสุวรรณ และวชิรพัฒน์ จิวานิจ.(2562) “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถ ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 12(2), 89-103

ชาติชาย  โคกเขา, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์, สมภพ  อินทสุวรรณ และวชิรพัฒน์ จิวานิจ.(2562) “การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การลำเลียงน้ำและ แร่ธาตุของพืช เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.30(2), 57-71

อยุวัฒน์  วรรณโร, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ และสมภพ  อินทสุวรรณ.(2561) “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาชีววิทยาต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.29(3), 31-43

มารียา  หวังบือซา, สมภพ  อินทสุวรรณ และสิงหา ประสิทธิ์พงศ์.(2561) “การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” การประชุมวิชาการระดับชาติ "มวศ. วิจัย" ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561

พัทวี  ศรีระษา, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ และสุวิทย์  คงภักดี. (2561) “การพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดหลัก และการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ผ่านการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สวนสุนันทา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

กฤษณา  นพภาพันธ์, สมภพ  อินทสุวรรณ และสิงหา ประสิทธิ์พงศ์. (2560) “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการทำงานร่วมกันด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 22 - 24  พฤศจิกายน 2560

พรสุภา  ทิ้งน้ำรอบ, สมภพ  อินทสุวรรณ และสิงหา ประสิทธิ์พงศ์. (2560) “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการจัดกระทำและการสื่อความหมายข้อมูล เรื่อง  ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบ” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 22 - 24  พฤศจิกายน 2560

อัจฉรีย์  สังขรักษ์, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ และสิทธิชัย วิชัยดิษฐ์ (2560) “การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.28(3), 56-60.

สิริประภา  ยันตะสิริ, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ และสุวิทย์ คงภักดี.  (2560)  “การพัฒนาความเข้าใจมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ เรื่องความสัมพันธ์ของกราฟระหว่างการกระจัด ความเร็ว ความเร่ง กับเวลาของการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ โดยใช้วิธีการสอนแบบ ทำนาย-สังเกต-อภิปราย ร่วมกับสมุดบันทึกวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” ใน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 9:ประจำปี 2560. (1305-1314) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

อังคีรส  ไชยฮะนิจ, นพเก้า  ณ พัทลุง และสิงหา ประสิทธิ์พงศ์. (2559) “การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 3 มิติร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์

พานิศา  สรรเพชร, นพเก้า  ณ พัทลุง และสิงหา ประสิทธิ์พงศ์. (2559) “การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 3 "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แนวโน้ม ความท้าทาย และความยั่งยืน"  วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นูรีซัน ตาเดอิน นินนาท์ จันทร์สูรย์ และสิงหา ประสิทธิ์พงศ์. (2559) "การศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์" การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559  สงขลา: วิทยาลัยทักษิณ (1485-1492)

ปาริชาติ ชัยสงคราม นินนาท์ จันทร์สูรย์ และสิงหา ประสิทธิ์พงศ์ (2559). การเปรียบบเทียบการคิดวิเคราะห์เรื่อง กรด-เบส โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวสะเต็มกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และศึกษาเจตคติต่อสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 สงขลา: วิทยาลัยทักษิณ (1509-1516)

 

 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
10 192 0308503 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูเฉพาะสาขา 2020-05-25 22:33:13
10 192 0313511 การจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ 2020-05-25 22:36:08
10 192 0313513 วิชาการวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 2020-05-25 22:37:56
10 192 0313514 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนวิทยาศาสตร 2020-05-25 22:40:27
10 192 0313521 การจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลทางคณิตศาสตร์ 2020-05-25 23:12:08
10 192 0313524 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนคณิตศาสตร์ 2020-05-25 23:13:22
10 192 0313523 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 2020-05-25 23:14:23
10 192 จิตวิทยาสำ 0308502 2020-05-25 23:17:20
10 192 0308502 จิตวิทยาสำหรับครูและการจัดการชั้นเรียน 2020-05-25 23:19:55
8 138 0308461 การสอนเฉพาะสาขา 2020-02-27 13:01:28
8 129 0308503 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 2020-01-29 13:13:27
4 108 0308461 การสอนเฉพาะสาขา 2020-02-27 12:59:05
4 99 0308503 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 2020-02-20 16:11:28
4 99 0313511 การจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ 2020-02-21 08:39:44
4 99 0313514 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนวิทยาศาสตร์ 2020-02-21 12:15:00
4 99 0313514 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนวิทยาศาสตร์ 2020-02-21 12:16:51
2562 1 0 0 78 0308461 การสอนเฉพาะสาขา(กศ.บ. ฟิสิกส์) 2019-10-02 10:55:12
2561 1 0 0 43 0308335 การสอนเฉพาะสาขา 2019-05-22 16:18:44
2561 0 1 0 30 0313551 การจัดการเรียนรู้วัดผลและการประเมินผลทางคอมพิวเตอร์ 2019-05-27 23:07:04
2561 0 1 0 30 0313561 วิชาการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ 2019-05-27 23:08:44
2561 1 0 0 30 0313552 การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียน 2019-05-27 23:10:16
2561 1 0 0 30 0313562 การพัฒนาหลักสูตรงวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน 2019-05-27 23:11:45
2561 0 1 0 30 0313553 การวิจัยในชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ 2019-05-27 23:15:46
2561 0 1 0 30 0313554 -มมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-05-27 23:17:20
2561 0 1 0 30 0313563 การวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 2019-05-27 23:18:56
2561 0 1 0 30 0313564 วิชาสัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนวิทยาศาสตร์ 2019-05-27 23:20:20
                 
...