ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน

การศึกษา

  • ปี 2537         หลักสูตร ศษ.บ. ประถมศึกษา         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ประเทศไทย
  • ปี 2543         หลักสูตร ศษ.ม. ประถมศึกษา         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ประเทศไทย
  • ปี 2554         หลักสูตร ปร.ด. การศึกษา         มหาวิทยาลัยนเรศวร         ประเทศไทย

ประวัติ

ปร.ด. (การศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554

ศษ.ม. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543

ศษ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536


ความเชี่ยวชาญ

ผลงานทางวิชาการ

วิภาฤดี  วิภาวิน, อณัฏฐกรณ์  ยนต์สันเทียะ,เบญจมาศ  วงศ์พัฒนากุล, วันเฉลิม  วุฒิวิศิษฏ์สกุลและมณีรัตน์  เวชกรรม.(2559). ผลการพัฒนาชุดคู่มือกิจกรรม 5 ส ร่วมกับการเสริมแรงบวก ต่อการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการโครงการโรงเรียนสุจริต ด้านวินัย และ ด้านจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนกงาง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ชวนพิศ  ชุมคง, วิภาฤดี  วิภาวิน, กิตติธัช  คงชะวัน, อมลวรรณ  วีรธรรมโม, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน.(2559).    ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ในรายวิชาหมวดวิชาชีพครู ของสาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อมลวรรณ วีระธรรมโม, วิภาฤดี  วิภาวิน, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน, กิตตัช คงชะวัน, อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้วและ

คณะ (2559). การพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาให้มีทักษะศตวรรษที่ 21

และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา จังหวัดสงขลา  โดยใช้กระบวนการงานและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring).

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 305 0308321 ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2020-08-19 21:31:55
11 289 0324620 สัมมนาหลักสูตรและการสอน 2020-08-19 21:38:18
11 289 0324521 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 2020-08-19 21:47:03
11 277 0332322 ดนตรี นาฏศิลป์ สำหรับครูปฐมวัย 2020-08-19 21:34:30
10 201 0308361 การจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 2020-05-24 18:42:08
10 192 0313521 การจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ 2020-05-24 20:22:55
10 185 0324521 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 2020-05-24 18:44:21
10 185 0324522 การเรียนการสอนในสังคมพหุวัฒนธรรม 2020-05-24 18:45:42
10 175 0332226 ละครและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2020-05-24 19:33:07
9 155 0324620 สัมมนาหลักสูตรและการสอน 2020-05-24 18:48:19
8 138 0308462 การจัดการชั้นเรียน 2019-12-30 20:55:15
8 138 0308321 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 2019-12-30 21:26:38
8 138 0314550 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2019-12-30 22:03:48
8 138 0314503 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 2019-12-30 22:28:09
8 109 0332322 ดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครูปฐมวัย 2019-12-30 20:10:24
4 108 0308361 การจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 2019-12-02 15:23:49
4 99 0314521 การจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลทางคณิตศาสตร์ 2019-12-30 18:33:19
4 92 0324521 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 2019-12-02 15:26:11
4 92 0324522 การเรียนการสอนในสังคมพหุวัฒนธรรม 2019-12-02 15:30:07
4 79 0332324 ละครและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2019-12-02 15:47:05
2562 1 0 0 78 0308321 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 2019-09-29 23:23:52
2562 1 0 0 78 0308462 การจัดการชั้นเรียน 2019-09-29 23:36:14
2562 1 0 0 78 0308321 ปรัชญาการศึกษและการพัฒนาหลักสูตร 2019-10-03 02:06:45
2562 1 0 0 78 0308462 การจัดการชั้นเรียน 2019-10-03 02:08:50
2562 1 0 0 61 0314550 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2019-09-29 23:53:19
2562 1 0 0 61 0314503 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 2019-09-30 16:27:37
2562 1 0 0 49 0332322 ดนตรี นาฏศิลป์ สำหรับครูปฐมวัย 2019-09-29 23:55:18
2562 1 0 0 49 0332322 ดนตรี นาฏศิลป์ สำหรับครูปฐมวัย 2019-10-03 02:42:08
2561 1 0 0 43 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 2019-05-27 22:05:41
2561 0 1 0 43 0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 2019-05-27 22:47:14
2561 0 1 0 43 0308462 การจัดการชั้นเรียน 2019-05-27 23:49:07
2561 0 1 0 23 0324522 การเรียนการสอนในสังคมพหุวัฒนธรรม 2019-05-27 23:22:49
                 
...