ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน

การศึกษา

  • ปี 2537         หลักสูตร ศษ.บ. ประถมศึกษา         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ประเทศไทย
  • ปี 2543         หลักสูตร ศษ.ม. ประถมศึกษา         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ประเทศไทย
  • ปี 2554         หลักสูตร ปร.ด. การศึกษา         มหาวิทยาลัยนเรศวร         ประเทศไทย

ประวัติ

ปร.ด. (การศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554

ศษ.ม. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543

ศษ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536


ความเชี่ยวชาญ

ผลงานทางวิชาการ

วิภาฤดี  วิภาวิน, อณัฏฐกรณ์  ยนต์สันเทียะ,เบญจมาศ  วงศ์พัฒนากุล, วันเฉลิม  วุฒิวิศิษฏ์สกุลและมณีรัตน์  เวชกรรม.(2559). ผลการพัฒนาชุดคู่มือกิจกรรม 5 ส ร่วมกับการเสริมแรงบวก ต่อการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการโครงการโรงเรียนสุจริต ด้านวินัย และ ด้านจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนกงาง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ชวนพิศ  ชุมคง, วิภาฤดี  วิภาวิน, กิตติธัช  คงชะวัน, อมลวรรณ  วีรธรรมโม, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน.(2559).    ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ในรายวิชาหมวดวิชาชีพครู ของสาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อมลวรรณ วีระธรรมโม, วิภาฤดี  วิภาวิน, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน, กิตตัช คงชะวัน, อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้วและ

คณะ (2559). การพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาให้มีทักษะศตวรรษที่ 21

และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา จังหวัดสงขลา  โดยใช้กระบวนการงานและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring).

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


...
...