ทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

การศึกษา

  • ปี 2530         หลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี)         วิทยาลัยพยาบาล         ประเทศไทย
  • ปี 2540         หลักสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2547         หลักสูตร กศ.ด. การอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         ประเทศไทย

ประวัติ

กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540

ป.พยบ. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ, 2530


ความเชี่ยวชาญ

ผลงานทางวิชาการ 

Werathammo, A.  (2016) “Education for Preparedness of the Youth to ASEAN

Community” ASIAN Community Knowledge Network for the Economy,Society, Culture, and Environmental Stability. (p.7-14) 27-31 March 2016 Chiang Rai Rajabhat University, Chiangrai, Thailand.

ปัทมา ไชยลักษณ์, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และ อมลวรรณ  วีระธรรมโม. (2559) “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีสอนแบบ Predict – Observe-Explain (POE) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5” ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แนวโน้ม ความท้าทาย และความยั่งยืน. (หน้า 1748-1755) วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

ธนกร  สิริกุล อมลวรรณ วีระธรรมโม และวิทวัฒน์  ขัตติยะมาน.  (2559).  “ผลการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการวิธีสอนแบบสาธิตร่วมกับสถานการณ์จำลองและกระบวนการกลุ่มต่อความรู้ ทักษะ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสงขลา”, วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. 3 (2), 53 - 69.

 

อมลวรรณ วีระธรรมโม, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์, เกษม เปรมประยูร, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน, สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์.  (2559).  “การประเมินหลักสูตรผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูที่มีครูที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ”, วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อมลวรรณ วีระธรรมโม, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์, เกษม เปรมประยูร, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน, สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์.  (2559).  การประเมินหลักสูตรผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูที่มีครูที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์.  : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยทักษิณ.(ได้รับทุนวิจัยจาก สสวท.)

อมลวรรณ วีระธรรมโม, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน, นิรันดร์ จุลทรัพย์, เกษม พันธุสะ. (2559).  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา.  : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยทักษิณ.(ได้รับทุนวิจัยจาก สกอ.)

อมลวรรณ วีระธรรมโม, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน, กิตติธัช คงชะวัน, อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว. (2559).           การบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษา สงขลา เขต 1.  : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยทักษิณ.

กาญจนา เจริญช่วย, อมลวรรณ วีระธรรมโมและคณะ. (2558).  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด.  สงขลา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยทักษิณ.(ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

อมลวรรณ  วีระธรรมโม, วิทวัฒน์  ขัตติยะมานและคณะ. (2555-2558).  การพัฒนารูปแบบสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. สงขลา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยทักษิณ.

นิรันดร์ จุลทรัพย์, อมลวรรณ วีระธรรมโม, จิดาภา สุวรรณฤกษ์, วิลาสินี  ธนพิทักษ์ (2558).  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดสงขลา ในช่วงวัย 15 ถึง 21 ปี.  : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยทักษิณ.(ได้รับทุนวิจัยเงินงบประมาณจังหวัดสงขลาภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการงบประมาณโครงการเรารักสงขลาและทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558

อมลวรรณ  วีระธรรมโม.  (2557).  “การศึกษาเพื่อการเตรียมเยาวชนสู่อาเซียน,”  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ . ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

วไลพร  ยุทธโกษาและอมวรรณ วีระธรรมโม. (2557). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบเปิด วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อมลวรรณ  วีระธรรมโม.  (2557).  การพัฒนารูปแบบการพัฒนาผู้บริหารและครูประจำการในสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา.  : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยทักษิณ. (ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ)

อมลวรรณ  วีระธรรมโม.  (2556).  “รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

อมลวรรณ  วีระธรรมโม.  (2556).  การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์.  สงขลา : เอกสารประกอบ
การสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อมลวรรณ วีระธรรมโม, วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน, เมธี  ดิสวัสดิ์, นพเก้า ณ พัทลุง(2555)  การสำรวจข้อมูลและประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดสงขลา รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยทักษิณ. (ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ)     


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
2561 1 0 0 43 0308462 การจัดการชั้นเรียน 2019-05-27 16:11:33
2561 1 0 0 43 0308111 ความเป็นครู 2019-05-27 16:12:23
2561 1 0 0 43 0308361 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 2019-05-27 16:15:16
2561 1 0 0 43 0308462 การจัดการชั้นเรียน 2019-05-27 16:18:26
2561 0 0 0 30 0308500 ความเป็นครู 2019-05-27 16:39:24
2561 1 0 0 30 0308500 ความเป็นครู 2019-05-27 16:40:00
2561 1 0 0 22 0314503 การจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 2019-05-27 16:40:56
2561 1 0 0 22 0314502 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 2019-05-27 16:41:43
2561 1 0 0 13 0332315 สวัสดิศึกษา 2019-05-27 16:20:05
                 
...