ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ

การศึกษา

  • ปี 2541         หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ประเทศไทย
  • ปี 2544         หลักสูตร วิชาชีพครู         สถาบันราชภัฏสวนดุสิต         ประเทศไทย
  • ปี 2549         หลักสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา         มหาวิทยาลัยบูรพา         ประเทศไทย
  • ปี 2546         หลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         ประเทศไทย
  • ปี 2555         หลักสูตร ค.ด. บริหารการศึกษา         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         ประเทศไทย

ประวัติ

ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549

ศศ.ม (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542


ความเชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษ, การบริหารการศึกษา

บทความวิจัย

สุนทรี  วรรณไพเราะ และมนัส  บุญชม.  (2556).  ระบบการบริหารงานโรงเรียนอิสลามสันติชน. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.

สุนทรี  วรรณไพเราะ และปิยพงษ์  สุเมตติกุล.  (2557).  “ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อส่งเสริมประชาคมอาเซียน”, วารสารคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 42(1), 125 - 140.

สุนทรี  วรรณไพเราะ และมนัส  บุญชม.  (2557).  “การวิเคราะห์องค์การทางการศึกษา : โรงเรียนอิสลามสันติชน” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ  ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.(หน้า 47).  วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.  สงขลา : แม็กซ์มีเดียวาย 2 เค เพลส.

เยาวณีย์  ชูขำ, รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ และสุนทรี  วรรณไพเราะ.  (2558).  ปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในยามจังหวัดชายแดนภาคใต้. การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันาวาคม 2558

ฤทัยรัตน์  ขวัญเชื้อ และสุนทรี  วรรณไพเราะ.  (2559).  สมรรถนะประจำสายงานของครู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา  เขต 16 สหวิทยาเขตอันดามัน. โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ : บริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา : ความท้าทายใหม่ของนวัตกรรมการบริหารจัดการ” มหาวิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

สุฟาร่า ใบมะอูและ สุนทรี วรรณไพเราะ.  (2559).  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1. โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ : บริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา : ความท้าทายใหม่ของนวัตกรรมการบริหารจัดการ” มหาวิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

กรกวี  นวลมาก, จรัส  อติวิทยาภรณ์ และสุนทรี  วรรณไพเราะ.  (2559).  ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดสงขลา. โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ : บริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา : ความท้าทายใหม่ของนวัตกรรมการบริหารจัดการ” มหาวิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

นครินทร์  เกลี้ยงช่วย, สมจิตร  อุดม และสุนทรี  วรรณไพเราะ.  (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสตูล.การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 - 29 กรกฎาคม 2559

ชาลินี  ด้วงนุ้ย, สมจิตร  อุดม และสุนทรี  วรรณไพเราะ.  (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดตรัง.การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 - 29 กรกฎาคม 2559


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 305 0308316 กฎหมายการศึกษา 2020-08-07 15:43:33
11 305 0308461 ภาวะผู้นำและการบริหารสถานศึกษา 2020-08-07 15:45:27
11 298 0302741 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 2020-08-07 14:25:35
11 298 0302761 การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 2020-08-07 14:48:45
11 293 0302514 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 2020-08-07 14:56:14
11 293 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2020-08-07 15:40:35
10 201 0308461 ภาวะผู้นำและการบริหารสถานศึกษา 2020-05-28 16:52:47
10 201 0308316 กฎหมายการศึกษา 2020-05-28 16:57:24
10 194 0302761 การวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 2020-05-28 16:47:59
10 194 0302751 การประกันคุณภาพการศึกษา 2020-05-28 16:50:09
10 189 0302551 การประกันคุณภาพการศึกษา 2020-05-28 16:42:33
10 189 0302521 กฎหมายทางการศึกษา 2020-05-28 16:43:24
10 189 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2020-05-28 16:44:39
10 189 0302541 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 2020-05-28 16:45:54
9 159 0302551 การประกันคุณภาพการศึกษา 2020-05-28 17:08:45
8 138 0308461 ภาวะผู้นำและการบริหารสถานศึกษา 2019-12-23 14:22:47
8 138 0308316 กฎหมายการศึกษา 2019-12-23 14:25:20
8 131 0302751 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-12-23 14:15:22
8 131 0302741 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 2019-12-23 14:16:51
8 126 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2019-12-23 14:19:04
8 126 0302551 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-12-23 14:20:44
4 108 0308461 ภาวะผู้นำและการบริหารสถานศึกษา 2019-12-23 14:31:14
4 108 0308316 กฎหมายการศึกษา 2019-12-23 14:33:41
4 101 0302761 การวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 2019-12-23 13:49:26
4 101 0302751 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-12-23 13:51:45
4 96 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2019-12-23 13:55:42
4 96 0302541 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 2019-12-23 13:57:04
4 96 0302521 กฎหมายทางการศึกษา 2019-12-23 13:58:19
4 96 0302551 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-12-23 14:30:07
2562 1 0 0 78 0308316 กฎหมายการศึกษา 2019-09-30 14:16:02
2562 1 0 0 71 0302741 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 2019-09-30 14:04:43
2562 1 0 0 71 0302751 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-09-30 14:05:47
2562 1 0 0 66 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2019-09-30 13:52:55
2562 1 0 0 66 0302551 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-09-30 13:56:36
2562 0 1 0 66 0302541 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 2019-09-30 13:59:11
2562 0 1 0 66 0302521 กฎหมายทางการศึกษา 2019-09-30 14:01:16
2561 1 0 0 32 0302751 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-05-25 15:27:27
2561 0 1 0 32 0302741 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 2019-05-25 15:30:21
2561 1 1 0 32 0302521 กฎหมายทางการศึกษา 2019-05-25 15:53:32
2561 1 1 0 27 0302541 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 2019-05-25 15:34:15
2561 1 1 0 27 0302521 กฎหมายทางการศึกษา 2019-05-25 15:36:07
2561 1 1 1 27 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2019-05-25 16:42:50
                 
...