ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ

การศึกษา

  • ปี 2541         หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ประเทศไทย
  • ปี 2544         หลักสูตร วิชาชีพครู         สถาบันราชภัฏสวนดุสิต         ประเทศไทย
  • ปี 2549         หลักสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา         มหาวิทยาลัยบูรพา         ประเทศไทย
  • ปี 2546         หลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         ประเทศไทย
  • ปี 2555         หลักสูตร ค.ด. บริหารการศึกษา         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         ประเทศไทย

ประวัติ

ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549

M.A. (English as an International Language), Chulalongkorn  University, 2546

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542


ความเชี่ยวชาญ

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา, นโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา, กฎหมายการศึกษา

งานวิจัย

สุนทรี วรรณไพเราะ. (2564).  การสังเคราะห์ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา : .มหาวิทยาลัยทักษิณ.

 

บทความวิจัย

บทความในที่ประชุมระดับนานาชาติ (International Conference)

สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ การสังเคราะห์ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ”. ใน การประชุมวิชาการ Joint International Education  Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium. (หน้า 313-320)วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562. ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา.

 

Rungchatdaporn Vehachart, Charas Atiwithayaporn, Sinchai Suwanmanee, SuntareeWannapairo, and Parama Suwanno. (2018) "School administration in a multicultural society: A case study of Thailand and Malaysia". Proceeding TSU- AFBE International Conference 2018 (The 21st AFBE Conference 2018)" (pp.317-322).  Creativity and Innovation for smart societies and Sustainable Development" 15-16 January 2018. Phuket Graceland Resort and spa, Phuket, Thailand.

 

Supawan Chumi ,Suntaree Wannapairo and Rungchatdaporn Vehachart (2018). “Thepropulsion of professional learning community to implement of school under Satun Primary Educational Service Area Office”.  Proceeding TSU- AFBE International Conference 2018 (The 21st AFBE Conference 2018) "Creativity and Innovation for smart societies and Sustainable Development" . (pp.277-282).  15-16 January 2018. Phuket Graceland Resort and spa, Phuket, Thailand.

 

บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference)

ก้าวหน้า สงเนียม และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของครูในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง”. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20”. (หน้า 1895-1904). วันที่ 15 มีนาคม 2562. อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น .

 

ขวัญกนก วัตตธรรม และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562).  การบริหารจัดการตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล. ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49. (หน้า 435-452).  วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562 . ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช.

 

จุฬารัตน์ จันทร์คง และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2”. ใน  การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49. (หน้า 493-507). วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562 . ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช.

 

เจษฎา รอบคอบ และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2”. ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49. (หน้า 651-664). วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562 . ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช.

 

ซารีปะห์ เจะเลาะ และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “การบริหารหลักสูตรระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 2”. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563. (หน้า 177-187 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่.

 

ณภัทร เนื่องศรี และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรทางการศึกษากับประสิทธิผลของ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3”. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49. (หน้า 79-109). วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562 . ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช.

 

ทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ศึกษาการบริหารงานประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ”. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนองานวิจัยระดับชาติ และงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2562, (หน้า 507-516). วันที่ 26 เมษายน 2562. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี.

 

 ธวัชชัย พูนนวล, ละ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงพุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1”. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563. (หน้า 400-415). วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่.

 

ธันยธร มุณีศรี  และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “การบริหารงานด้านสัมพันธ์ชุมชนของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49”. (หน้า 409-421). วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562 . ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช.

 

บุรัสกร ทับชุม และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขยพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1”. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20.  (หน้า 1696-1706). วันที่ 15 มีนาคม 2562. อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

 

วันเฉลิม วุฒิวิศิษฏ์สกุล และ สุนทรี  วรรณไพเราะ. (2562). “การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16”. .ใน  การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49. (หน้า 517-594). วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562 . ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช.

 

  ปิยะพร เร๊ะดุมหลี และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา”. ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49. (หน้า 707-717). วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562 . ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช.

 

 ภูวดล ภูมิวณิชกิจ และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจของผู้บริหารกับความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2”. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563. (หน้า 261-274). วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่.

 

มุร์นี ยีเฮ็ง และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563”. (หน้า 274-287). วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่.

 

สหชาติ สุดเรือง และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคีของผู้บริหารกับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา”. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20. (หน้า 1684-1695). วันที่ 15 มีนาคม 2562. อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

 

สาแลฮะ ดีซะเอ๊ะ และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15”. ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49. (หน้า 651-664). วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562 . ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช.

 

สุเหด หมัดอะดัม และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา” ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20.  (หน้า 1905-1915). วันที่ 15 มีนาคม 2562. อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

 

เสาวณีย์ ขวัญอ่อน และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา,”ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20. (หน้า 1958-1966). วันที่ 15 มีนาคม 2562. อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เสาวนีย์ คงยุนุ่ย  สุนทรี วรรณไพเราะ และ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ. (2562). “การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา”.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (หน้า 1958-1968). วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562.  โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .

 

สุนารีย์ พันธุเมฆ และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งความสุขกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2. ใน  การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563. (หน้า 325-335). วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่.

 

สุรทิณ ศิลป์พรหมมาศ และ สุนทรี  วรรณไพเราะ. (2562).  “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต” . ใน  การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563. (หน้า 336-349). วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่.

 

อนุสรา สะมะแอ  และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “การดำเนินงานโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน สะเต็มศึกษา (STEM Education) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15”. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนองานวิจัยระดับชาติ และงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2562”, (450-460). วันที่ 26 เมษายน 2562. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี.

 

 อาทิตวรรณ ต่วนศิริ และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการกับคุณลักษณะการเป็น ผู้ประกอบการของนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช”. ใน  การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563. (หน้า 603-616). วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่.

 

อาลี วัฒนะ และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล”. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนองานวิจัยระดับชาติ และงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2562. (หน้า 414-427). วันที่26 เมษายน 2562. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

 

อิทธิพล เพ็ญสวัสดิ์ และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “การเป็นองค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนองานวิจัยระดับชาติ และงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2562. (หน้า 428-440). วันที่ 26 เมษายน 2562. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

 

ฮาซัน ตือราเล็ง และ สุนทรี วรรณไพเราะ. (2562). “ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษานราธิวาส เขต 3”.ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนองานวิจัยระดับชาติ และงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2562. (หน้า441-449). วันที่ 26 เมษายน 2562. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
16 498 0308316 กฎหมายการศึกษา 2021-08-15 14:56:16
16 491 0302761 การวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 2021-08-15 14:40:37
16 486 0302541 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 2021-08-15 14:12:43
16 486 0302551 การประกันคุณภาพการศึกษา 2021-08-15 14:17:02
16 486 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2021-08-15 14:32:14
16 486 0302761 ลงผิด ไม่สามารถลบได้ 2021-08-15 14:33:52
15 459 0308316 กฎหมายการศึกษา 2021-05-19 15:57:43
15 452 0302761 การวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 2021-05-19 15:34:16
15 452 0302751 การประกันคุณภาพการศึกษา 2021-05-19 15:35:10
15 447 0302541 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 2021-05-19 15:30:08
15 447 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2021-05-19 15:31:09
15 447 0302551 การประกันคุณภาพการศึกษา 2021-05-19 15:32:35
13 381 0308316 กฎหมายการศึกษา 2021-05-19 15:54:44
13 374 0302741 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 2021-05-19 13:48:21
13 374 0302761 การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 2021-05-19 13:49:22
13 369 0302541 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 2021-05-19 13:40:49
13 369 0302541 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 2021-05-19 13:41:58
13 369 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2021-05-19 13:46:19
12 343 0308316 กฎหมายการศึกษา 2021-05-19 15:37:29
12 336 0302761 การวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 2021-05-19 13:53:13
12 336 0302751 การประกันคุณภาพการศึกษา 2021-05-19 13:54:14
12 331 0302541 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 2021-05-19 13:56:17
12 331 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2021-05-19 13:57:12
12 331 0302521 กฎหมายทางการศึกษา 2021-05-19 13:59:14
11 305 0308316 กฎหมายการศึกษา 2020-08-07 15:43:33
11 305 0308461 ภาวะผู้นำและการบริหารสถานศึกษา 2020-08-07 15:45:27
11 305 0308316 กฎหมายการศึกษา 2021-05-19 15:51:41
11 298 0302741 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 2020-08-07 14:25:35
11 298 0302761 การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 2020-08-07 14:48:45
11 293 0302514 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 2020-08-07 14:56:14
11 293 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2020-08-07 15:40:35
10 201 0308461 ภาวะผู้นำและการบริหารสถานศึกษา 2020-05-28 16:52:47
10 201 0308316 กฎหมายการศึกษา 2020-05-28 16:57:24
10 194 0302761 การวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 2020-05-28 16:47:59
10 194 0302751 การประกันคุณภาพการศึกษา 2020-05-28 16:50:09
10 189 0302551 การประกันคุณภาพการศึกษา 2020-05-28 16:42:33
10 189 0302521 กฎหมายทางการศึกษา 2020-05-28 16:43:24
10 189 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2020-05-28 16:44:39
10 189 0302541 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 2020-05-28 16:45:54
9 159 0302551 การประกันคุณภาพการศึกษา 2020-05-28 17:08:45
8 138 0308461 ภาวะผู้นำและการบริหารสถานศึกษา 2019-12-23 14:22:47
8 138 0308316 กฎหมายการศึกษา 2019-12-23 14:25:20
8 131 0302751 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-12-23 14:15:22
8 131 0302741 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 2019-12-23 14:16:51
8 126 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2019-12-23 14:19:04
8 126 0302551 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-12-23 14:20:44
4 108 0308461 ภาวะผู้นำและการบริหารสถานศึกษา 2019-12-23 14:31:14
4 108 0308316 กฎหมายการศึกษา 2019-12-23 14:33:41
4 101 0302761 การวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 2019-12-23 13:49:26
4 101 0302751 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-12-23 13:51:45
4 96 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2019-12-23 13:55:42
4 96 0302541 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 2019-12-23 13:57:04
4 96 0302521 กฎหมายทางการศึกษา 2019-12-23 13:58:19
4 96 0302551 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-12-23 14:30:07
2562 1 0 0 78 0308316 กฎหมายการศึกษา 2019-09-30 14:16:02
2562 1 0 0 71 0302741 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 2019-09-30 14:04:43
2562 1 0 0 71 0302751 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-09-30 14:05:47
2562 1 0 0 66 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2019-09-30 13:52:55
2562 1 0 0 66 0302551 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-09-30 13:56:36
2562 0 1 0 66 0302541 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 2019-09-30 13:59:11
2562 0 1 0 66 0302521 กฎหมายทางการศึกษา 2019-09-30 14:01:16
2561 1 0 0 32 0302751 การประกันคุณภาพการศึกษา 2019-05-25 15:27:27
2561 0 1 0 32 0302741 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 2019-05-25 15:30:21
2561 1 1 0 32 0302521 กฎหมายทางการศึกษา 2019-05-25 15:53:32
2561 1 1 0 27 0302541 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 2019-05-25 15:34:15
2561 1 1 0 27 0302521 กฎหมายทางการศึกษา 2019-05-25 15:36:07
2561 1 1 1 27 0302561 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 2019-05-25 16:42:50
                 
...