ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์

การศึกษา

  • ปี 2545         หลักสูตร วท.บ. พลศึกษา         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2551         หลักสูตร ศษ.ม. พลศึกษา         มหาวิทยาลัยรามคำแหง         ประเทศไทย
  • ปี 2548         หลักสูตร วท.บ. พลศึกษา         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2552         หลักสูตร ศศ.ม. พลศึกษา         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ประเทศไทย

ประวัติ

:ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยทักษิณ

:ผู้ตัดสินบาสเกตบอลของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

:ผู้ตัดสินกีฬาซอฟท์บอลของสมาคมกีฬาซอฟท์บอลและระดับเอเซีย

:ผู้ฝึกสอนกีฬาคริกเก็ตของสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย

:ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดสงขลา

:ผู้นำกิจกรรมนันทนาการ


ความเชี่ยวชาญ

การสอนและการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล

การจัดกิจกรรมลูกเสือ

การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม

ผลงานทางวิชาการ

วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน, อมลวรรณ วีระธรรมโม และคณะ. (2555-2558). การพัฒนารูปแบบสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. สงขลา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยทักษิณ.

 Tulyakul, S., Tipdech, O., Thongprasert, W., Junhom, T., Pantusa, K., Sangthong, N., Buaduang, N., Sangkaew, T., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K., Kaewsanit, M., Puichumpol, P., & Kaewmanee, C. (2020). “Relationship between lesson implementation and intrinsic motivation of pre-service physical educators in universities in the border provinces of Southern Thailand.” Journal of Research in Education and Society . 11(1), pp. 1-11.

Tulyakul, S., Sangkaew, T., Buaduang, N., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K., Pantusa, K., Sangthong, N., Boontawee, N., Puichumpol, P., Kaewmanee, C., Teabput, K., & Junhom, T. (2019). “Classroom management strategies and teaching motivation among physical education teachers in primary school.” African Educational Research Journal. 7(4), pp. 212-219. doi: 10.30918/AERJ.74.19.050

Tulyakul, S., Noopud, P., Sangkaew, T., Buaduang, N., Metheethammawat, C., Pantusa, K., Omar-Fauzee, M.S., & Hussin, F. (2019). “Teacher motivation and teaching strategies in physical education among primary school in Southern Thailand.” A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences, 9(8), pp. 19-42. Retrieved from http://skirec.org/wp-content/uploads/2019/10/Econ2Aug19-5982-1.pdf

Sangkaew, T.,Pantusa K., & Metheethammawat C. (2019). Study maximal oxygen consumption of students in physical education and health education, Thaksin University. International Conference "The 3rd. Yogyakarta International Seminar on Health, Physical Education, and Sports Science (YISHPESS 2019)" 31 August 2019 Eastparc Hotel Yogyakarta, Indonesia.

ธีรพันธ์ สังข์แก้ว, เกษม พันธุสะ ธีรพันธ์ สังข์แก้ว, เกษม พันธุสะ และชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์. (2560). การศึกษาความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดขณะการออกกำลังกายของนิสิตสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ) (2560). การศึกษาความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดขณะการออกกำลังกายของนิสิตสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 314 0319233 ทักษะและการตัดสินบาส้กตบอล 2020-08-19 22:00:05
11 278 0319243 การฝึกและการตัดสินบาสเกตบอล 2020-08-19 22:02:12
10 224 0319161 เกมและการเป็นผู้นำเกม 2020-05-24 21:57:41
10 224 0319246 การฝึกและการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 2020-05-24 21:58:55
10 224 0319232 ทักษะและการสอนบาสเกตบอล 2020-05-24 22:00:04
10 201 0308292 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 2020-05-24 22:01:54
10 201 0308310 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 2020-05-24 22:06:51
9 143 0319161 เกมและการเป็นผู้นำเกม 2020-05-24 19:57:42
8 138 0308292 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 2020-01-01 10:05:58
8 110 0319362 การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม 2020-01-01 09:53:42
4 108 0308292 การจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 2020-01-01 09:19:06
4 108 0308310 การจัดกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด 2020-01-01 09:35:47
4 80 0319232 ทักษะและการสอนบาสเกตบอล 2020-01-01 09:45:05
4 80 0319246 กสนฝึกและการตัดสินบาสเกตบอล 2020-01-01 09:46:04
2562 1 0 0 78 0308292 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 2019-09-30 14:54:58
2562 1 0 0 50 0319362 ค่ายพักแรม 2019-09-30 14:57:20
2561 0 1 0 43 0308310 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 2019-05-27 11:44:32
2561 1 1 0 43 0308292 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 2019-05-27 11:48:10
2561 0 1 0 43 0308310 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 2019-05-27 14:23:50
2561 1 1 0 43 0308292 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 2019-05-27 14:27:01
2561 1 0 0 12 0319161 เกมและการเป็นผู้นำเกม 2019-05-21 14:05:11
2561 0 1 0 12 0319232 ทักษะและการสอนบาสเกตบอล 2019-05-27 14:35:26
2561 0 1 0 12 0319246 การฝึกและการตัดสินบาสเกตบอล 2019-05-27 14:36:56
2561 1 0 0 12 0319362 ค่ายพักแรม 2019-05-27 14:39:06
                 
...