ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย แซ่แต้

การศึกษา

  • ปี 2541         หลักสูตร กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2548         หลักสูตร ศษ.ม. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         ประเทศไทย

ประวัติ

ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562

ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541


ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีทางการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ชัชวาล ชุมรักษา, ขรรค์ชัย แซ่แต้ และพลากร คล้ายทอง.  (2563). “บทบาทวิทยุชุมชนในการเสริมสร้างการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.  20(1), 32 - 49.

คุณอานันท์ นิรมล และคณะ. (2563). “กระบวนการ ขับเคลื่อน เทคโนโลยี การ ศึกษา ใน โรงเรียน สังกัด สำนักงาน การ ศึกษา เอกชน จังหวัด ชายแดน ใต้,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม14(1), 229-247.

ยะฝาด นิแหรม, ชัชวาล ชุมรักษา และขรรค์ชัย แซ่แต้.  (2563).  “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,”วารสารครุพิบูล.  7(2).

พงศ์จรัส กั้งยอด, ขรรค์ชัย แซ่แต้ และวรัทยา สุวัฒนะ.  (2562).  “การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน,” ใน รายงานสืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมวิชาชีพครู เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2.  (หน้า 315 - 323).  26 มกราคม 2562.  หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

คุณอานันท์ นิรมล, ชัชวาล ชุมรักษา และขรรค์ชัยแซ่แต้.  (2560).  “ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,” วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ. 6(1), 164 - 193.

Kasinant, C. and Seatae, K. (2019).  “Kon Dee Sri Pak Pra Community Communication Network To Enhance Water Conservation Consciousness,” Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts)12(2), 573-595.

 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 305 0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2020-08-20 13:01:01
11 303 0317222 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2020-08-20 13:12:02
11 303 0317221 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา 2020-08-20 13:13:54
11 303 0317313 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-08-20 13:15:40
10 201 0308281 (S เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 2020-05-17 14:38:45
10 201 0308381 (S เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2020-05-17 14:40:45
10 199 0317221 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา 2020-05-17 14:43:32
10 199 0317222 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2020-05-17 14:44:55
10 199 0317313 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-05-17 14:46:25
9 145 0317313 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-05-17 12:00:34
8 138 0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา S106 2020-01-09 22:56:34
8 138 0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา S109 2020-01-09 22:57:53
8 136 0317313 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-01-10 10:31:27
8 136 0317221 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา 2020-01-10 13:38:17
8 136 0317222 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2020-01-10 15:05:45
4 108 0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2020-01-11 10:01:06
4 106 0317221 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา 2020-01-11 10:22:59
4 106 0317222 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2020-01-11 10:27:27
4 106 0317313 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-01-11 10:35:02
2562 1 0 0 78 0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2019-09-30 23:28:13
2562 1 0 0 52 0317221 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา 2019-09-30 23:04:59
2562 1 0 0 52 0317313 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา 2019-09-30 23:20:30
2562 1 0 0 52 0317222 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2019-09-30 23:22:39
2561 1 0 0 43 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2019-05-10 10:09:16
2561 1 0 0 43 0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2019-05-10 10:11:31
2561 0 1 0 43 0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2019-05-10 10:18:51
2561 1 0 0 10 0317313 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-05-12 10:52:56
2561 1 0 0 10 0317222 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2019-05-12 10:54:44
2561 1 0 0 10 0317221 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา 2019-05-24 11:32:54
2561 0 1 0 10 0317313 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-05-24 11:43:42
2561 0 1 0 10 0317221 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา 2019-05-24 11:45:02
2561 0 1 0 10 0317222 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2019-05-24 11:46:40
2561 1 0 0 10 0317232 เทคโนโลยีการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 2019-05-27 16:26:14
2561 0 0 1 10 0317421 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา 2019-05-27 23:33:24
                 
...