ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี

การศึกษา

  • ปี 2542         หลักสูตร ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา         มหาวิทยาลัยรามคำแหง         ประเทศไทย
  • ปี 2545         หลักสูตร กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร         ประเทศไทย
  • ปี 2558         หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา         เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         ประเทศไทย

ประวัติ

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2545

ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542


ความเชี่ยวชาญ

โสตทัศนศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา,เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา

ผลงานวิจัย

นวพรรษ เพชรมณี.  (2559).  การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 - 2556. สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ผลงานทางวิชาการ

กันต์กมล สองสี และ นวพรรษ เพชรมณี. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557). “แหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิดและซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ทางเลือกสำหรับการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต.” วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.1(2).

นวพรรษ เพชรมณี และ คณะ.  (2558).  เอกสารประกอบการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558. สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
3 253 0317622 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-06-06 14:57:39
10 201 0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2020-05-24 20:41:24
10 201 0314505 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2020-05-24 20:45:34
10 199 0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 2020-05-18 10:17:28
10 199 0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2020-05-18 10:18:22
10 199 0317251 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 2020-05-18 10:19:26
8 136 0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 2019-12-26 09:51:46
8 136 0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2019-12-26 09:52:22
8 136 0317251 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 2019-12-26 09:53:02
8 136 0317332 การถ่ายภาพเฉพาะกิจ 2019-12-26 09:54:49
8 124 0317622 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-06-06 15:12:56
4 108 0314505 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2020-05-24 20:49:47
4 106 0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2019-12-24 17:08:33
4 106 0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 2019-12-24 17:09:20
4 106 0317251 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 2019-12-24 17:10:11
4 91 0314505 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2019-12-25 15:49:28
2562 1 0 0 76 0317332 การถ่ายภาพเฉพาะกิจ 2019-09-30 11:29:08
2562 1 0 0 52 0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 2019-09-23 13:39:34
2562 1 0 0 52 0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2019-09-23 13:40:29
2562 1 0 0 52 0317251 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 2019-09-23 13:41:21
2561 1 0 0 43 0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2019-05-10 11:04:20
2561 1 0 0 43 0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 2019-05-10 11:05:13
2561 1 0 0 43 0317251 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2019-05-10 11:06:11
2561 1 0 0 43 0317332 การถ่ายภาพเฉพาะกิจ 2019-05-10 11:07:30
2561 0 1 0 43 0303281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 2019-05-10 11:11:23
2561 0 1 0 43 0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 2019-05-10 11:42:56
2561 0 1 0 43 0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2019-05-10 11:43:48
                 
...