ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี

การศึกษา

  • ปี 2542         หลักสูตร ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา         มหาวิทยาลัยรามคำแหง         ประเทศไทย
  • ปี 2545         หลักสูตร กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร         ประเทศไทย
  • ปี 2558         หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา         เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         ประเทศไทย

ประวัติ

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2545

ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542


ความเชี่ยวชาญ

โสตทัศนศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา,เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา

ผลงานวิจัย

นวพรรษ เพชรมณี.  (2559).  การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 - 2556. สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ผลงานทางวิชาการ

กันต์กมล สองสี และ นวพรรษ เพชรมณี. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557). “แหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิดและซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ทางเลือกสำหรับการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต.” วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.1(2).

นวพรรษ เพชรมณี และ คณะ.  (2558).  เอกสารประกอบการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558. สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.


...
...