ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี

การศึกษา

  • ปี 2542         หลักสูตร ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา         มหาวิทยาลัยรามคำแหง         ประเทศไทย
  • ปี 2545         หลักสูตร กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร         ประเทศไทย
  • ปี 2558         หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา         เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         ประเทศไทย

ประวัติ

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2545

ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542


ความเชี่ยวชาญ

โสตทัศนศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา,เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ณัฐอนงค์ ด้วงแก้ว, นวพรรษ รัตนบุญทวี, พลากร คล้ายทอง และ บุญสนิท ยิ่งกุลมงคล. (2563). “การใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาวินัยในการเรียนโดยบูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านวินัยในตนเองเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ที่มีต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์,” รายงานสืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 3. (128-139). 22 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). การพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่. กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

ลัดดาวัลย์ บินโต๊ะหีม, กนกพร คล้ายดวง และ นวพรรษ รัตนบุญทวี. (2561). "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" โดยการสอนแบบโฟร์แมท," รายงานสืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย "นวัตกรรมวิชาชีพครู" เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1. (154-160). 21 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 303 0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 2020-09-10 09:26:21
11 303 0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2020-09-10 09:28:45
11 303 จ-ๅึ/ถๅ การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 2020-09-10 09:29:40
11 303 0317331 การถ่ายภาพเฉพาะกิจ 2020-09-10 09:30:33
11 303 0317251 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 2020-09-10 09:42:14
11 291 0317622 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-09-10 09:34:10
3 253 0317622 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-06-06 14:57:39
10 201 0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2020-05-24 20:41:24
10 201 0314505 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2020-05-24 20:45:34
10 199 0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 2020-05-18 10:17:28
10 199 0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2020-05-18 10:18:22
10 199 0317251 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 2020-05-18 10:19:26
8 136 0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 2019-12-26 09:51:46
8 136 0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2019-12-26 09:52:22
8 136 0317251 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 2019-12-26 09:53:02
8 136 0317332 การถ่ายภาพเฉพาะกิจ 2019-12-26 09:54:49
8 124 0317622 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-06-06 15:12:56
4 108 0314505 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2020-05-24 20:49:47
4 106 0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2019-12-24 17:08:33
4 106 0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 2019-12-24 17:09:20
4 106 0317251 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 2019-12-24 17:10:11
4 91 0314505 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2019-12-25 15:49:28
2562 1 0 0 76 0317332 การถ่ายภาพเฉพาะกิจ 2019-09-30 11:29:08
2562 1 0 0 52 0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 2019-09-23 13:39:34
2562 1 0 0 52 0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2019-09-23 13:40:29
2562 1 0 0 52 0317251 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 2019-09-23 13:41:21
2561 1 0 0 43 0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2019-05-10 11:04:20
2561 1 0 0 43 0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 2019-05-10 11:05:13
2561 1 0 0 43 0317251 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2019-05-10 11:06:11
2561 1 0 0 43 0317332 การถ่ายภาพเฉพาะกิจ 2019-05-10 11:07:30
2561 0 1 0 43 0303281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 2019-05-10 11:11:23
2561 0 1 0 43 0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 2019-05-10 11:42:56
2561 0 1 0 43 0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2019-05-10 11:43:48
                 
...