ทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา กสินันท์

การศึกษา

  • ปี 2543         หลักสูตร กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2546         หลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         ประเทศไทย
  • ปี 2555         หลักสูตร กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร         ประเทศไทย

ประวัติ

กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ, 2555

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ, 2546

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543


ความเชี่ยวชาญ

บทความวิจัย

คุณอานันท์ นิรมล,กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์,ชัชวาล ชุมรักษา,จินตนา กสินันท์,ศิลป์ชัย สุวรรณมณี, ชัชวีร์ แก้วมณี,ขรรค์ชัย แซ่แต้. (2563). “กระบวนการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้”.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 14(1). 229-247.

Chintana Kasinant , Kanchai Seatae. (2019). Kon Dee Sri Pak Pra Community Communication Network To Enhance Water Conservation Consciousness. Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts) . Vol 12(2). 573-595.

ทิพย์ธิดา ดิสระ, จินตนา กสินันท์, กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ .(2562). การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล. e-Journal of Education Studies, Burapha University. 1(4), 55-68

ภัททิรา  กลิ่นเลขา, ชัชวาล  ชุมรักษา, นุชนาฏ ใจดำรงค์, และจินตนา กสินันท์. (2562).  “สถานการณ์รายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้สำหรับคนพการทางสายตาของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลปี 2559 - 2561 : กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,” วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 19(1), 152 -169.

จินตนา กสินันท์, กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์, เสาวรส ยิ่งวรรณะ, คุณอานันท์ นิรมล. (2561). “การพัฒนากระบวนการ เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำของเยาวชนคนปลายน้ำ คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง”. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 10(2), 333-346.

จินตนา กสินันท์. (2560). “สื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำของเยาวชน กรณีศึกษา:คนปลายน้ำ คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง”. วารสารร่มพฤกษ์. 35(2), 9-32.

จินตนา กสินันท์. (2559). “ผลการใช้อีเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ดิจิทัล สำหรับนิสิตคณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,” สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 22(2), 12-24.

. บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

นุชนาถ ทองเรือง จินตนา กสินันท์ และ วงศ์กต สังข์เสน. (2563). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีพัทลุง. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7.  (หน้า 2495-2506). วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

นาถตยา เพาะพันธุ์ดี, จินตนา กสินันท์และ สุมิตานันท์ ฉิมพลีปักษ. (2563). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีพัทลุง ในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL). ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7. (หน้า 2756-2766).  วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

สรียา ตุลยนิษก์, จินตนา กสินันท์และ ณรงค์ บัวเพชร์. (2563). การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม (Questioning Techniques). ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7.  (หน้า 2767-2776).  วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

สุภา กำเหนิดทอง, จินตนา กสินันท์ และกฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์. (2560). "การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บเรื่องแรงและการเคลื่อนที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560. วันที่ 2-5 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี.

ขนิษฐา แก้วท่าพญา, จินตนา กสินันท์ และกฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์. (2560). "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3," ใน รายงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2560. วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ.

 

 

 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
10 201 0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา(s101) 2020-05-24 14:52:21
10 201 0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (s102) 2020-05-24 14:53:40
10 201 0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (s104) 2020-05-24 14:56:47
10 199 0317112 กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 2020-05-24 15:06:37
10 187 0317512 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-05-24 15:08:52
10 187 0317521 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ 2020-05-24 15:10:13
10 184 0314505 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(s403) 2020-05-24 15:03:37
9 157 0317614 หลักการและทฤษฎีการออกแบบสาร 2020-05-24 13:22:07
8 138 0308281 ทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา s104 2020-04-29 10:13:06
8 138 0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา s104 2020-04-29 10:15:23
8 138 0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา s106 2020-04-29 10:16:17
8 138 0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา s105 2020-04-29 10:21:40
8 136 0317112 กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 2020-04-23 16:03:15
8 132 0317732 การเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาและการสื่อสาร 2020-04-23 16:09:35
8 132 0317721 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ขั้นสูง 2020-04-23 16:11:49
8 132 0317712 วิธีวิทยาการวิจัยการออกแบบและพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-04-23 16:13:20
4 108 0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2020-01-20 10:09:05
4 108 0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 2020-01-20 10:13:23
4 106 0317112 กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 2020-04-29 09:44:53
4 94 0317512 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-01-20 10:17:42
4 94 0317521 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ 2020-01-20 10:21:40
4 82 0317112 กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 2020-01-20 10:15:58
2562 1 0 0 72 0317732 การเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาและการสื่อสาร 2019-10-06 20:38:47
2562 1 0 0 72 0317721 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ขั้นสูง 2019-10-06 20:40:33
2562 1 0 0 72 0317712 วิธีวิทยาการวิจัยการออกแบบและพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-10-06 20:42:20
2562 1 0 0 64 0317512 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-10-06 20:33:05
2562 1 0 0 64 0317521 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ 2019-10-06 20:36:28
2562 1 0 0 52 0317112 กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 2019-10-06 20:29:21
2561 1 0 0 33 0317712 วิธีวิทยาการวิจัยการออกแบบและพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-05-27 08:50:01
2561 1 0 0 33 0317721 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ขั้นสู 2019-05-27 08:52:51
2561 0 1 0 33 0317732 การเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาและการสื่อสาร 2019-05-27 13:19:19
2561 0 1 0 25 0317512 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-05-26 20:19:59
2561 1 0 0 25 0317622 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-05-26 20:26:38
2561 0 0 1 25 0317614 หลักการและทฤษฎีการออกแบบสาร 2019-05-26 20:31:44
2561 1 0 0 10 0317112 กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 2019-05-27 08:46:14
2561 0 1 0 10 0317112 กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 2019-05-27 09:29:36
                 
...