ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์

การศึกษา

  • ปี 2540         หลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2)         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2544         หลักสูตร คอ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         ประเทศไทย
  • ปี 2553         หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         ประเทศไทย

ประวัติ

เทคโนโลยีทางการศึกษา,เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

นุชนาถ  คงทอง, นุชนาฏ  ใจดำรง และวัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน.  (2559).  “การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา,” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.  5(1),13-27.

พัชรี สุวรรณสะอาด, นุชนาฏ ใจดำรง และวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน.  (2559).  “การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่าย เรื่อง การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6. (หน้า 55).  วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2559. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. สงขลา:มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

พินันทา วงศ์จินดา, นุชนาฏ ใจดำรง และวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน.  (2559).  “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เรื่อง คำสั่งควบคุม และโครงสร้างควบคุมแบบวนรอบ รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6.  (หน้า 55).  วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. สงขลา:มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

อวิกา จันทรชิต นุชนาฏ ใจดำรงค์และวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน.  (2559).  “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ จำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,”  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.5(2),180-195.

นุชนาฏ  ใจดำรงค์ และเพ็ญนภา  ชูหมวกโชติ.  (2558).  เทคนิคการใช้ Facebook.  เอกสารประกอบการอบรม“ก้าวทันเด็ก ก้าวทันเทคโนโลยี ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา”  วันที่  21  กรกฎาคม  2558  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.

โสรยา  บัวจันทร์ นุชนาฏ ใจดำรงค์ และนวลพรรณ วรรณสุธี.  (2558).  “การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การใช้งานแท็บเล็ตเบื้องต้น สำหรับข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 35.  (หน้า 2,510-2,522). วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ปสุตา แก้วมณี, นุชนาฏ ใจดำรงค์ และกัลยาณี เจริญช่าง นุชมี.  (2558).  “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,”  ใน รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35.  (หน้า 2,817-2,829). วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.  ฉะเชิงเทรา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

วรรณิสา  บินสัน, นุชนาฏ ใจดำรง และณัชชา มหปุญญานนท์.  (2558).  “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4.  (หน้า 249-259). วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.

ฐิตาภา  ดำคงแสง, นุชนาฏ ใจดำรงค์ และจินตนา กสินันท์.  (2558).  “การพัฒนาแอปพลิเคชันวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,” ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4.  (หน้า 240-248).  วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.

คุณอานันท์  นิรมล, กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์, ชัชวาล  ชุมรักษา และนุชนาฏ  ใจดำรงค์.  (2556).  “การพัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อสร้างสื่อสำหรับสังคมสมานฉันท์,”  วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences. 14/2, 53-64.


ความเชี่ยวชาญ


...
...