ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์

การศึกษา

  • ปี 2540         หลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2)         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2544         หลักสูตร คอ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         ประเทศไทย
  • ปี 2553         หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         ประเทศไทย

ประวัติ

เทคโนโลยีทางการศึกษา,เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562).  การพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบ และกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่. กระทรวงศึกษาธิการ : กรุงเทพมหานคร.

ภัททิรา กลิ่นเลขา ชัชวาล ชุมรักษา นุชนาฏ  ใจดำรงค์ และจินตนา  กสินันท์. (2562). “สถานการณ์รายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้สำหรับคนพิการทางสายตาของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ปี 2559-2561 : กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย” ใน วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. (หน้า 152-169). 19(1) มกราคม-มิถุนายน 2562.

จตุพร ใจดำรงค์ บรรเลง คำเกตุ และนุชนาฏ  ใจดำรงค์. (2562). “การจัดการเรียนรู้วิชาเครื่องจักรกลอัตโนมัติเรื่องการจับยึดชิ้นงานระดับปริญญาตรีโดยใช้สะเต็มศึกษา” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11.  (หน้า 34-37).  วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 ณ บ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท.  อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

จตุพร เนียมชู และนุชนาฏ  ใจดำรงค์.  (2562).  “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2” ใน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.  (หน้า 2-16). 8(1) มกราคม-มิถุนายน 2562.

อำรัน มะลี นุชนาฏ  ใจดำรงค์  และเมธี ดิสวัสดิ์. (2562).  “การพัฒนาแอนิเมชันร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง โครงสร้างของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4” ใน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.  (หน้า 158-172).  8(1) มกราคม-มิถุนายน 2562.

ณัฐวุฒิ ศิริวัฒน์ นุชนาฏ ใจดำรงค์ และนวลพรรณ วรรณสุธี.  (2560).  “การพัฒนาบทเรียนผ่านโมบายล์เว็บ เรื่อง หลักการเขยีนโปรแกรมเชิงวตัถุเพื่อการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสำหรับนิสิตปริญญาตรี” ใน วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. (หน้า 24-36). 17(2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560.

นุชนาถ  คงทอง, นุชนาฏ  ใจดำรงค์ และวัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน.  (2559).  “การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา,” ใน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.  (หน้า 13-27). 5(1) มกราคม-มิถุนายน 2559.

อวิกา จันทรชิต นุชนาฏ ใจดำรงค์ และวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน.  (2559).  “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ จำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,”  ใน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. (หน้า 180-195). 5(2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2559.

พัชรี สุวรรณสะอาด, นุชนาฏ ใจดำรงค์ และวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน.  (2559).  “การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่าย เรื่อง การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6. (หน้า 55).  วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2559. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. สงขลา:มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

พินันทา วงศ์จินดา, นุชนาฏ ใจดำรงค์ และวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน.  (2559).  “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เรื่อง คำสั่งควบคุม และโครงสร้างควบคุมแบบวนรอบ รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6.  (หน้า 55).  วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. สงขลา:มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

นุชนาฏ  ใจดำรงค์ และเพ็ญนภา  ชูหมวกโชติ.  (2558).  เทคนิคการใช้ Facebook.  เอกสารประกอบการอบรม “ก้าวทันเด็ก ก้าวทันเทคโนโลยี ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา”  วันที่  21  กรกฎาคม  2558  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.

โสรยา  บัวจันทร์ นุชนาฏ ใจดำรงค์ และนวลพรรณ วรรณสุธี.  (2558).  “การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การใช้งานแท็บเล็ตเบื้องต้น สำหรับข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 35.  (หน้า 2,510-2,522). วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ปสุตา แก้วมณี, นุชนาฏ ใจดำรงค์ และกัลยาณี เจริญช่าง นุชมี.  (2558).  “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,”  ใน รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35.  (หน้า 2,817-2,829). วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.  ฉะเชิงเทรา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

วรรณิสา  บินสัน, นุชนาฏ ใจดำรงค์ และณัชชา มหปุญญานนท์.  (2558).  “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4.  (หน้า 249-259). วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.

ฐิตาภา  ดำคงแสง, นุชนาฏ ใจดำรงค์ และจินตนา กสินันท์.  (2558).  “การพัฒนาแอปพลิเคชันวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4.  (หน้า 240-248).  วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.

คุณอานันท์  นิรมล, กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์, ชัชวาล  ชุมรักษา และนุชนาฏ  ใจดำรงค์.  (2556).  “การพัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อสร้างสื่อสำหรับสังคมสมานฉันท์,” ใน วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences. (หน้า 53-64). 14(2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2556.


ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีทางการศึกษา

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การฝึกอบรม


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
10 201 0308491 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2020-05-28 16:30:05
10 201 0314505 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา S401 2020-05-28 18:03:35
10 201 0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา S104 2020-05-28 18:31:06
10 201 0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา S106 2020-05-28 18:40:34
10 199 0317312 การออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา 2020-05-28 18:01:27
10 199 0317351 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2020-05-28 18:07:10
8 138 0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา s104 2019-12-27 10:06:10
8 136 0317361 นวัตกรรมการฝึกอบรม 2019-12-27 10:11:04
8 136 0317461 การสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-12-27 10:12:09
4 108 0308491 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เทคโน) 2019-12-27 10:27:05
4 108 0308491 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2020-05-28 16:28:11
4 106 0317312 การออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา 2019-12-27 10:24:31
4 106 0317351 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2019-12-27 10:25:32
4 106 0317312 การออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา 2020-05-28 16:25:07
2562 1 0 0 76 0317461 การสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-09-30 10:17:20
2562 1 0 0 64 0317622 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-09-30 11:00:09
2562 1 0 0 52 0317361 นวัตกรรมการฝึกอบรม 2019-09-30 10:14:58
2561 1 0 0 38 0317361 การฝึกอบรม 2019-05-08 14:49:04
2561 1 0 0 38 0317461 การสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-05-08 14:53:10
2561 1 0 0 38 0317211 เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียน 2019-05-08 14:55:24
2561 0 1 0 38 0317312 การออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา 2019-05-10 13:37:06
2561 1 0 0 25 0317521 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ 2019-05-10 11:49:28
2561 0 1 0 25 0317521 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ 2019-05-10 11:53:24
2561 1 0 0 10 0317211 เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียน 2019-05-10 12:02:18
                 
...