ทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา

การศึกษา

  • ปี 2532         หลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา         ประเทศไทย
  • ปี 2536         หลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร         ประเทศไทย
  • ปี 2558         หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย

ประวัติ

ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน-เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2537

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2533


ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีทางการศึกษา, การพัฒนาที่ยั่งยืน-เทคโนโลยีการศึกษา

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

ชัชวาล  ชุมรักษา.  (2559).  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง.  สงขลา :  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ.

งานวิจัย

คุณอานันท์ นิรมล,  กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์,  ชัชวาล ชุมรักษา,  จินตนา กสินันท์, ศิลป์ชัย สุวรรณมณี,   ชัชวีร์  แก้วมณี, และขรรค์ชัย แซ่แต้.  (2562).  กระบวนการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการ

           ศึกษาในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้.  รายงานวิจัย.  กรุงเทพฯ :  วช.

ชัชวาล  ชุมรักษา คุณอานันท์  นิรมล และศิลป์ชัย  สุวรรณมณี.  (2561).  ภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีคน น้ำ ป่า เขาปู่.  รายงานวิจัย.  กรุงเทพฯ : สกว.

ชัชวาล  ชุมรักษา  และคุณอานันท์  นิรมล.  (2560).  การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน "คน น้ำ ป่า เขาปู่" เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำ.  รายงานวิจัย.  กรุงเทพฯ : สกว.

คุณอานันท์  นิรมล และชัชวาล  ชุมรักษา.  (2559).  ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.   

          รายงานวิจัย.  สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ชัชวาล ชุมรักษา.  (2556).  การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องรายการวิทยุกระจายเสียง สำหรับนิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

         รายงานวิจัย.  สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ประสงค์  เกษราธิคุณ, เกษม  ตั้นสุวรรณ และชัชวาล  ชุมรักษา.  (2555).  การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ใน 3

          จังหวัดชายแดนภาคใต้.  รายงานวิจัย.  สงขลา : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

รัตนากาญจน์  ศิริโชติ  อนันต์นพ  นิรมล และชัชวาล  ชุมรักษา. (2541).  การติดตามผลการผลิตบัณฑิตวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ.   รายงานวิจัย.  สงขลา :

           ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ชัชวาล  ชุมรักษา และคุณอานันท์  นิรมล.  (2548).  การศึกษาคุณลักษณะของนักฝึกอบรมที่พึงประสงค์ตามทัศนะ ของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานฝึกอบรม.   รายงานวิจัย.  สงขลา :

           ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

เกษม  ตั้นสุวรรณ  วรากร  วิศพันธ์  สุธิตา  ตั้นเจริญ  ชัชวาล  ชุมรักษา และคุณอานันท์  นิรมล.  (2551).   วิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาปฏิบัติการเคมี 1.   

           รายงานวิจัย.  สงขลา : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ.

 

บทความวิจัย

คุณอานันท์ นิรมล,  กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์,  ชัชวาล ชุมรักษา,  จินตนา กสินันท์, ศิลป์ชัย สุวรรณมณี, ชัชวีร์  แก้วมณี, และขรรค์ชัย แซ่แต้.  (2563). “กระบวนการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการ 

           ศึกษาในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดน ใต้,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 14(1), 229-247.

ชัชวาล  ชุมรักษา,  คุณอานันท์  นิรมล, และศิลป์ชัย  สุวรรณมณี.  (2562).  “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ ชุมชวิถีคน น้ำ ป่า เขาปู่,”  วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

          19(1), 115 - 133.

ภัททิรา  กลิ่นเลขา,  ชัชวาล  ชุมรักษา,  นุชนาฏ ใจดำรง,  และจินตนา  กสินันท์.  (2562).  “สถานการณ์รายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้สำหรับคนพการทางสายตาของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล

           ปี 2559 - 2561 : กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,”  วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.  19(1), 152 -169.

คุณอานันท์  นิรมล,  ชัชวาล  ชุมรักษา, และขรรค์ชัย  แซ่แต้.  (2560).  “ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

           มหาวิทยาลัยทักษิณ,” วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ. 6(2), 164 - 193.

ชัชวาล  ชุมรักษา และคุณอานันท์  นิรมล.  (2560).  “การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน “คน น้ำ ป่า เขาปู่” เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำ,”   วารสารครุพิบูล.  ปีที่ 4(2), 124 - 140.

ชัชวาล ชุมรักษา.  (2558).  “การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องรายการวิทยุกระจายเสียง สำหรับนิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,”

           วารสารคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(1), 56 - 69.

คุณอานันท์  นิรมล  ชัชวาล  ชุมรักษา  และขรรค์ชัย  แซ่แต้.  (2560).  “ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

            มหาวิทยาลัยทักษิณ,”   วารสารสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยทักษิณ. 2017(6), 164-193.

คุณอานันท์  นิรมล, กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์, ชัชวาล  ชุมรักษา และนุชนาฏ  ใจดำรงค์.  (2556). “การพัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อสร้างสื่อสำหรับสังคมสมานฉันท์,”

            Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Science.  14(2), 53-64.

 

บทความวิชาการ

ชัชวาล  ชุมรักษา    ขรรค์ชัย  แซ่แต้  และพลากร  คล้ายทอง.  (2563).  "บทบาทวิทยุชุมชนในการเสริมสร้างการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน."  วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

        20(1), 32-49.


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 303 0317314 เทคโนโลยีสื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษา 2020-08-18 10:40:19
11 303 0317411 การจัดการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 2020-08-18 10:42:34
11 303 0317242 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 2020-08-18 10:45:19
11 299 0317711 กระบวนทัศน์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2020-08-18 11:02:29
11 299 0317815 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2 2020-08-18 11:03:40
11 291 0317511 เทคโนโลยีและสื่อสารเพื่อการศึกษา 2020-08-18 10:52:44
11 291 0317513 การเรียนรู้แบบเอกัตภาพ 2020-08-18 10:53:37
11 291 0317624 บูรณาการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 2020-08-18 11:00:25
10 201 0308281 (s เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 2020-05-05 16:09:51
10 201 0308281(s1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 2020-05-05 16:10:48
10 201 0308281(s1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 2020-05-05 16:12:02
10 201 0308381(s1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2020-05-05 16:19:52
10 199 0317242 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 2020-05-05 16:32:06
10 199 0317321 บทเรียนบนเครือข่าย 2020-05-05 16:33:18
10 195 0317713 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1 2020-05-05 16:22:15
10 195 0317731 ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-05-05 16:24:05
10 195 0317816 สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-05-05 16:25:42
10 187 0317624 บูรณาการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 2020-05-05 15:59:41
10 187 0317511 เทคโนโลยีและสื่อสารเพื่อการศึกษา 2020-05-05 16:04:46
10 187 0317632 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-05-05 16:06:29
9 157 0317513 การเรียนรู้แบบเอกัตภาพ 2020-05-04 15:26:23
8 138 0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (S105) 2020-01-09 14:37:05
8 138 0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา S108 2020-01-09 14:39:14
8 138 0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา s105 2020-01-11 21:18:30
8 138 0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา s108 2020-01-11 21:20:00
8 136 0314242 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 2020-01-11 21:08:13
8 136 0317311 หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-01-11 21:10:01
8 136 0317314 เทคโนโลยีสื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษา 2020-01-11 21:16:11
8 132 0317711 กระบวนทัศน์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2020-01-11 20:58:34
8 132 0317815 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2 2020-01-11 21:00:14
8 132 0317816 สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-01-11 21:02:09
8 132 0317833 การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล 2020-01-11 21:03:23
8 124 0317512 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-01-11 20:51:16
8 124 0317521 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ 2020-01-11 20:53:40
4 106 0317321 บทเรียนบนเครือข่าย (การสอนลักษณะพิเศษnew) 2020-05-14 19:44:30
4 106 0317321 บทเรียนบนเครือข่าย (การสอนลักษณะพิเศษ) 2020-05-14 16:26:23
4 106 0317242 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 2020-01-09 10:57:30
4 106 0317321 บทเรียนบนเครือข่าย 2020-01-09 11:04:46
4 106 0317242 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 2020-01-09 11:11:11
4 102 0317816 สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-01-09 10:33:56
4 102 0317713 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1 2020-01-09 10:35:38
4 102 0317731 ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-01-09 10:45:49
4 94 0317624 บูรณาการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 2020-01-09 10:38:13
4 94 0317511 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 2020-01-09 10:39:48
4 94 0317632 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2020-01-09 10:51:20
2562 1 0 0 72 0317711 กระบวนทัศน์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2019-09-30 23:07:18
2562 1 0 0 72 0317833 การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล 2019-09-30 23:10:17
2562 1 0 0 72 0317815 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2 2019-09-30 23:12:02
2562 1 0 0 72 0317816 สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-09-30 23:13:22
2562 1 0 0 52 0317242 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 2019-09-30 22:54:53
2562 1 0 0 52 0317311 หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-09-30 22:58:27
2562 1 0 0 52 0317314 เทคโนโลยีสื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษา 2019-09-30 23:00:07
2561 1 0 0 38 0317311 หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-05-14 19:25:15
2561 0 1 0 38 0317314 เทคโนโลยีโสตทัศน์เพื่อการศึกษา 2019-05-14 19:40:06
2561 0 1 0 38 0317321 บทเรียนนบเครือข่าย 2019-05-14 20:14:13
2561 1 0 0 33 0317711 กระบวนทัศน์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2019-05-14 20:43:25
2561 1 0 0 33 0317713 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1 2019-05-14 20:48:11
2561 1 0 0 33 0317731 ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-05-14 21:01:06
2561 1 0 0 33 0317818 การวิจัยเชิงคุณภาพทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-05-14 21:06:35
2561 0 1 0 33 0317818 การวิจัยเชิงคุณภาพทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-05-14 21:09:34
2561 0 1 0 33 0317731 ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-05-14 21:10:52
2561 0 1 0 33 0317815 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2 2019-05-14 21:18:54
2561 0 1 0 33 0317833 การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล 2019-05-14 21:21:18
2561 0 1 0 25 0317624 บูรณาการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 2019-05-14 20:32:31
2561 0 1 0 25 0317632 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-05-14 20:37:04
2561 0 1 0 25 0317511 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 2019-05-17 08:33:55
2561 1 0 0 10 0317242 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 2019-05-14 19:16:08
2561 0 1 0 10 0317242 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 2019-05-14 19:17:40
2561 1 0 0 10 0317311 หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2019-05-14 19:23:46
                 
...