ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.ภูริทัต สิงหเสม

การศึกษา

 • ปี 2553         หลักสูตร ศษ.บ. การแนะแนว          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช         ประเทศไทย
 • ปี 2545         หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ         ประเทศไทย
 • ปี 2550         หลักสูตร วท.ม. จิตวิทยาชุมชน         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ประเทศไทย

ประวัติ

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการทางปัญญา)  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กศ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • นศ.บ. (การโฆษณา)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Massey University of New Zeland

 

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์ประจำ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการเป็นวิทยากรพิเศษ

          วิทยากรพิเศษ ฐานะนักจิตวิทยารุ่นใหม่ บรรยายให้กับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ มากมาย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บริษัททรูคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กองทัพบก กรมสุขภาพจิต บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ฯลฯ

หัวข้อบรรยายพิเศษ

 • จิตวิทยาสังคม : พฤติกรรมสังคม
 • จิตวิทยาชุมชน : การสื่อสารภายใน
 • การเพิ่มมูลค่าในงาน ด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)
 • การพูดในที่สาธารณะ (Public Speech)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ
 • เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมในศตวรรษที่ 21
 • วัยรุ่น Generation Z : The New Millionial
 • การสื่อสารโดยภาษาและคำพูดเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • บุคลิกภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง (Personality Development)
 • การใช้แบบวัดและแบบทดสอบทางจิตวิทยา
 • การสร้างทีมงานและจิตวิทยาการสื่อสารในองค์กร
 • ภาษากาย & การสื่อสาร
 • เทรนด์และการทำงานในยุคศตวรรษที่ 21

ผลงานวิชาการ หนังสือ และเอกสารการสอน

ภูริทัต สิงหเสม. (2558). จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน(พิมพ์ครั้งที่3). สงขลา: นำศิลป์โฆษณา.

 

ประวัติการทำวิจัยและบทความตีพิมพ์

พรรณปพร ลีวิโรจน์, ประกายทิพย์ พิชัย, ภูริทัต สิงหเสม, และ จุฑารัตน์ รุ่งจำรัส. (2559). การยอมรับและการพัฒนานโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

            ธนบุรี, 10(22), 28-39.

ประกายทิพย์ พิชัย, ภูริทัต สิงหเสม, ทรงเกียรติ อิงคามระธร และจุฑารัตน์ รุ่งจำรัส. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความรู้สึกอ่อนไหวต่อการแพร่ระบาดทางอารมณ์ของนัก

            ศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 11(24), 13-25.

ภูริทัต  สิงหเสม. (2554). ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553.

             วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 17(1), 155-167.

ภูริทัต  สิงหเสม, สมพร สุทัศนีย์ และเสรี  ชัดแช้ม. (2560). การถูกล่วงละเมิดทางอารมณ์ของเยาวชนชายไทย: ทฤษฎีฐานราก. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 10(2), 99-108.

 

ความสนใจ (Interest)

             อารมณ์มนุษย์, Generation Z, การสื่อสารโดยภาษากาย, Grounded Theory, บุคลิกภาพ, แบบวัดทางจิตวิทยา, Toni-4 , วิจัยเชิงคุณภาพ, เจตคติต่่องาน, การล่วงละเมิดด้วยวาจา (Verbal Abuse), การล่วงละเมิดทางร่างกาย (Physical Abuse), การจำกัดสิทธิและเสรีภาพ (Right & Freedom Restriction), การกักขังหน่วงเหนี่ยวเด็กและเยาวชน, การใช้คำสั่งบีบบังคับ, การละเลยทอดทิ้ง (Negligence), การแสดงพฤติกรรมเชิงลบ, แสดงอาการรังเกียจ, ประจานให้อับอาย, การล่วงละเมิดทางอารมณ์ (Emotional Abuse)

 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
8 138 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2019-12-31 13:30:50
8 130 0331533 การประเมินทางจิตวิทยาในการให้คำปรึกษา 2019-12-31 14:02:34
4 108 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2019-12-31 13:20:24
4 108 0314506 จิตวิทยาสำหรับครู 2019-12-31 13:40:43
2562 1 0 0 78 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2019-09-05 10:32:02
2562 1 0 0 78 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2019-09-05 10:47:37
2562 1 0 0 78 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2019-09-05 10:49:36
                 
...