ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.ชคดี ไวยวุทธิ

การศึกษา

  • ปี 2546         หลักสูตร ศศ.บ. จิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         ประเทศไทย
  • ปี 2552         หลักสูตร M.S. Psychology of Individual Differences         University of Edinburgh         ประเทศสหราชอาณาจักร
  • ปี 2562         หลักสูตร Doctor of Philosophy in Psychological and Quantitative Foundations (Educational Psychology)         University of Iowa         ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 305 0308242 ิจิตวิทยาพัฒนาการ 2020-08-08 18:09:14
8 138 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2019-12-27 16:51:59
8 138 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2019-12-31 16:42:51
4 108 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2019-12-31 16:57:21
4 108 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2019-12-31 17:02:17
2562 1 0 0 78 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2019-09-04 15:58:41
                 
...