ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.วีนัส ศรีศักดา

การศึกษา

  • ปี 2543         หลักสูตร กศ.บ. การแนะแนว         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2545         หลักสูตร ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ประเทศไทย
  • ปี 2556         หลักสูตร กศ.ด. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
11 305 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน 2020-08-05 09:40:56
11 297 0331522 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา 2020-08-05 10:10:10
11 297 0331523 การให้คำปรึกษารายบุคคล 2020-08-05 10:15:03
11 297 0331651 สัมมนาทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษา 2020-08-05 10:23:01
10 201 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2020-05-22 20:47:21
10 201 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2020-05-22 20:58:29
10 201 0314506 จิตวิทยาสำหรับครู 2020-05-24 11:20:35
10 193 0331522 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา 2020-05-22 15:33:50
10 193 0331524 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม 2020-05-22 15:39:13
9 163 0331524 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม 2020-05-22 15:06:28
9 163 0331625 การให้คำปรึกษาบุคคลกลุ่มพิเศษ 2020-05-24 10:48:32
8 138 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2020-02-05 14:12:28
8 138 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2020-02-05 13:29:19
8 130 0331522 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา 2020-02-07 14:20:21
8 130 0331523 การให้คำปรึกษารายบุคคล 2020-02-07 14:32:30
8 130 0331523 การให้คำปรึกษารายบุคคล 2020-02-07 14:35:55
4 108 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2019-12-24 11:28:56
4 108 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2019-12-24 11:46:07
4 108 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2019-12-27 11:01:15
4 108 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2020-02-05 14:21:38
4 108 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2020-02-05 14:23:58
4 100 0331522 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา 2019-12-24 11:51:46
4 100 0331524 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม 2019-12-27 10:47:16
2562 1 0 0 78 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2019-09-30 11:36:18
2562 1 0 0 78 0308241 วิชาจิตการศึกษา 2019-09-30 11:52:27
2562 1 0 0 78 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2019-09-30 11:52:58
2562 1 0 0 78 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2019-09-30 11:56:09
2562 1 0 0 70 0331523 การให้คำปรึกษารายบุคคล 2019-09-30 12:55:11
2562 1 0 0 70 0331522 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา 2019-09-30 12:56:41
2561 1 0 0 43 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2019-05-13 16:11:39
2561 0 1 0 43 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2019-05-13 16:12:44
2561 1 0 0 31 0331522 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา 2019-05-22 14:55:06
2561 1 0 0 31 0331523 การให้คำปรึกษารายบุคคล 2019-05-27 14:22:13
                 
...