ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง

การศึกษา

  • ปี 2535         หลักสูตร กศ.บ. การแนะแนว         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา         ประเทศไทย
  • ปี 2540         หลักสูตร กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร         ประเทศไทย
  • ปี 2557         หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน         มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
2562 1 0 0 78 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน 2019-09-30 16:37:52
                 
...