ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์อาภากร ราชสงฆ์

การศึกษา

  • ปี 2537         หลักสูตร กศ.บ. การแนะแนว         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้         ประเทศไทย
  • ปี 2541         หลักสูตร กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
                 
...