ทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ

การศึกษา

  • ปี 2530         หลักสูตร กศ.บ. การแนะแนว         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา         ประเทศไทย
  • ปี 2533         หลักสูตร กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร         ประเทศไทย
  • ปี 2547         หลักสูตร กศ.ด. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร         ประเทศไทย

ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
8 138 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2019-12-27 17:10:47
8 138 0308243 จิตวิทยาพัฒนาการ 2019-12-27 17:27:44
4 108 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2019-12-27 11:50:44
                 
...