ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.เทเวศน์ จันทร์หอม

การศึกษา


ประวัติ

ชื่อ-นามสกุล นายเทเวศน์ จันทร์หอม

คุณวุฒิ/สาขา     ปร.ด.จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา 2561

กศ.ม.พลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2546

วท.บ.พลศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ/บทความวิจัย

ธิติพงษ์สุขดี,ไพญาดาสังข์ทอง,ดิศรณ์แก้วคล้าย,เทเวศน์จันทร์หอม,สราวุธชัยวชิต,ความพึงพอใจ    ของนิสิตที่มี      ต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑัติสาขาวิชาพลศึกษาปีการศึกษา2558.บรรณาธิการ      อนงค์หาญสกุล.  นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะพลศึกษา วันที่14พฤษภาคม2559:          206-215.                                                                 

   Taewaet Junhom and Chatkamol Singhnoy, Development of Thai version of power in  Sport Questionnaire(PSQ-2) 2014 The 5th International Conference in Sport  and ExerciseScience 9-11 July, 2014 Long Beach Garden Hotel and Spa, Pattaya Thailand

อนุศักดิ์สุคง,เทเวศน์จันทร์หอม,ธิติพงษ์สุขดี,ดิศรณ์แก้วคล้าย, ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อ ทักษะการส่งและการรับลูกฟุตบอลของนิสิตคณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :วารสาร สหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวารสารสหเวชศาสตร์ ปีที่ 3ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2561

Manatsiri khongrassame , Taewaet Junhom, and Supattra Raksarson , Effects of Imagery on  Physical Activities of Children and Youth, 2018 5th International Seminar on Sport  and Exercise Psychology, Grand Margd Margherita, Kuching, Sarawak on 6-7 February 2018                                                                                 

Tulyakul, S.,Tipdech, O., Thongprasert, W., Junhom, T., Pantusa, K., Sangthong, N.,Buaduang, N., Sangkaew, T., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K.,Kaewsanit, M., Puichumpol, P.,&Kaewmanee, C.(2020). “Relationship between lesson implementation andintrinsic motivation of pre-service physical educators in universities in the border provinces of Southern Thailand.”Journal of Research in Education and Society. 11(1), pp. 1-11.

 

Tulyakul, S., Sangkaew, T., Buaduang, N., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K., Pantusa,

K., Sangthong, N., Boontawee, N., Puichumpol, P.,Kaewmanee, C., Teabput, K.,&Junhom, T. (2019). “Classroom management strategies and teaching motivationamong physical education teachers in primary school.”African Educational Research Journal. 7(4), pp. 212-219.doi: 10.30918/AERJ.74.19.050

 

 


ความเชี่ยวชาญ

ผุ้ฝึกสอนฟุตบอล / แบดมินตัน / จิตวิทยาการกีฬา / 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
                 
...