ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์พลากร คล้ายทอง

การศึกษา


ประวัติ


ความเชี่ยวชาญ


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
10 199 0317232 เทคโนโลยีการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 2020-05-13 15:43:04
10 199 0317241 เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงระบบดิจิทัล 2020-05-22 15:42:38
10 199 0317331 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2020-06-08 10:59:03
9 145 0317241 เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงระบบดิจิทัล 2020-06-08 11:22:45
8 136 0317241 เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงระบบดิจิทัล 2020-05-22 15:41:17
8 112 0317232 เทคโนโลยีการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 2020-05-13 15:40:54
8 112 0317232 เทคโนโลยีการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 2020-05-13 15:38:55
4 106 0317232 เทคโนโลยีการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 2020-05-13 15:47:10
4 106 0317241 เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงระบบดิจิทัล 2020-05-15 16:56:37
4 106 0317331 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2020-06-08 10:58:09
2562 1 0 0 76 0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู้ 2019-10-06 21:34:46
2562 1 0 0 76 0317232 เทคโนโลยีการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 2019-10-06 21:52:07
2562 1 0 0 76 0317241 เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงระบบดิจิทัล 2019-10-06 23:11:18
                 
...