หลักสูตรระดับ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต


 ระดับ

 ชื่อหลักสูตร (TH)

  ปริญญาโท

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

  ปริญญาโท

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

  ปริญญาโท

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

  ปริญญาโท

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

  ปริญญาโท

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน

  ปริญญาโท

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  ปริญญาโท

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  ปริญญาโท

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์

  ปริญญาโท

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

   

 

EditRegion4