หลักสูตรระดับ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี)


 ระดับ

 ชื่อหลักสูตร (TH)

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

   

 

EditRegion4