หลักสูตรทั้งหมด


 ระดับ

 ประเภทหลักสูตร

 ชื่อหลักสูตร (TH)

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี)

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี)

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี)

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี)

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี)

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี)

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี)

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี)

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี)

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี)

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

  ปริญญาตรี

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี)

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

  ปริญญาโท

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

  ปริญญาโท

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

  ปริญญาโท

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

  ปริญญาโท

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

  ปริญญาโท

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน

  ปริญญาโท

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  ปริญญาโท

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  ปริญญาโท

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์

  ปริญญาโท

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  ปริญญาโท

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

  ปริญญาเอก

 หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

  ปริญญาเอก

 หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู

  ปริญญาเอก

 หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต

 การศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  ปริญญาเอก

 หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต

 การศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

     

 

E