ที่อยู่

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

เลขที่ 140 หมู่ 4

ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง

อำเภอ เมือง

จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

ประวัติ

 • คณะศึกษาศาสตร์เดิมเรียกว่า "คณะวิชาการศึกษา" เป็นคณะที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยทักษิณ ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการเกิดของ วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2511 ซึ่งต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ในวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2517 และได้เริ่มเปิดสอน หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต 4 ปี หลังจากนั้นก็ได้ พัฒนาภารกิจด้านต่าง ๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2539 ก็ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมกับการถือกำเนิดของมหาวิทยาลัยทักษิณ

 • ปรัชญา

  การศึกษา พัฒนาปัญญา คุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สังคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

  พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่รอบรู้และรู้ลึก มีปัญญา คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกความเป็นครูและจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม มีทักษะการวิจัย การจัดการโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและการจัดการศึกษาของคณะสู่ระดับชาติ และระดับภูมิภาคอาเซียน
  2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นและรองรับการขยายตัวสู่อาเซียน
  3. เป็นคณะที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การเป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตชั้นนำ และได้รับการยอมรับในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน
  4. เป็นศูนย์กลางเรียนรู้และเป็นแกนขับเคลื่อนของเครือข่ายการเรียนรู้ทางศึกษาศาสตร์ในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน


  เครื่องแบบ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ


  เครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชุดปกติ และชุดพิธีการ

  Map