You are here: Home บทความทางวิชาการ ขัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม

ขัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ความงามแห่งศาสตร์ Administrator 2458
2 การวิเคราะห์และนาเสนอผลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ Administrator 3789
3 การพัฒนาแบบสอบพหุมิติ Administrator 2140
4 วิจัยและประเมิน Research & Evaluation Administrator 2932
5 ความเป็นสาเหตุ เย ธมฺมา...คาถานักวิจัย 1 Administrator 1155
6 ตัวแปรสำหรับการวิจัย : ความหมาย ประเภท การคัดเลือก การวัด และการควบคุม* Administrator 1253
7 การวิจัยด้วยวิธีเดลฟาย Administrator 2526
8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: บัณฑิตผู้แสวงหาความรู้เองได้ Administrator 1331
9 มุมมองความคลาดเคลื่อนของการทดลองจาก ANOVA ใน CR-p Design Administrator 1783
10 การอธิบายโครงสร้างและความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ Administrator 1343

หน้า 1 จาก 2

วารสารวัดผลการศึกษา

ป้ายโฆษณา