You are here: Home บทความทางวิชาการ ขัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม

ขัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ความงามแห่งศาสตร์ Administrator 1554
2 การวิเคราะห์และนาเสนอผลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ Administrator 2736
3 การพัฒนาแบบสอบพหุมิติ Administrator 1954
4 วิจัยและประเมิน Research & Evaluation Administrator 2412
5 ความเป็นสาเหตุ เย ธมฺมา...คาถานักวิจัย 1 Administrator 830
6 ตัวแปรสำหรับการวิจัย : ความหมาย ประเภท การคัดเลือก การวัด และการควบคุม* Administrator 980
7 การวิจัยด้วยวิธีเดลฟาย Administrator 2328
8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: บัณฑิตผู้แสวงหาความรู้เองได้ Administrator 1040
9 มุมมองความคลาดเคลื่อนของการทดลองจาก ANOVA ใน CR-p Design Administrator 1541
10 การอธิบายโครงสร้างและความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ Administrator 1193

หน้า 1 จาก 2

วารสารวัดผลการศึกษา

ป้ายโฆษณา