You are here: Home บทความทางวิชาการ ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA)

การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA)

อีเมล พิมพ์ PDF

การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA)

<<อ่านต่อ>>

 

วารสารวัดผลการศึกษา

ป้ายโฆษณา