You are here: Home บุคลากรประจำสาขา

บุคลากร

อีเมล พิมพ์ PDF
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
      ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์ 
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ 
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2018 เวลา 12:31 น. )  

วารสารวัดผลการศึกษา

ป้ายโฆษณา