You are here: Home บทความทางวิชาการ ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน การใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้: มุมมองนักวิชาการผ่านประสบการณ์ความเป็นครู

การใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้: มุมมองนักวิชาการผ่านประสบการณ์ความเป็นครู

อีเมล พิมพ์ PDF

การใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้: มุมมองนักวิชาการผ่านประสบการณ์ความเป็นครู

 Research Exploitation for Learning Management: Academician Perspective by teacher experience

 


 

 

 

  ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน

 ดาวน์โหลด >> 

 

วารสารวัดผลการศึกษา

ป้ายโฆษณา