ระบบจองห้องประชุม Online คณะศึกษาศาสตร์

ห้อง : ศษ1
เวลา ผู้จอง
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

 

ห้อง : ศษ2
เวลา ผู้จอง
08.00 - 09.00 มาริสา ปานงาม : ประชุมคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา
09.00 - 10.00 มาริสา ปานงาม : ประชุมคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา
10.00 - 11.00 มาริสา ปานงาม : ประชุมคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา
11.00 - 12.00 มาริสา ปานงาม : ประชุมคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา
12.00 - 13.00 มาริสา ปานงาม : ประชุมคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา
13.00 - 14.00 มาริสา ปานงาม : ประชุมคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา
14.00 - 15.00 มาริสา ปานงาม : ประชุมคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา
15.00 - 16.00 มาริสา ปานงาม : ประชุมคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา
16.00 - 17.00 มาริสา ปานงาม : ประชุมคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

 

ห้อง : ศษ3
เวลา ผู้จอง
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

 

ห้อง : ศษ4
เวลา ผู้จอง
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

 

ห้อง : ห้องประชุม EDU.1
เวลา ผู้จอง
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

 

ห้อง : ห้องประชุมมหาหงส์
เวลา ผู้จอง
08.00 - 09.00 ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ)
09.00 - 10.00 ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ)
10.00 - 11.00 ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ)
11.00 - 12.00 ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ)
12.00 - 13.00 ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ)
13.00 - 14.00 ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ)
14.00 - 15.00 ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ)
15.00 - 16.00 ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ)
16.00 - 17.00 ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ)
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

 

ห้อง : ห้องประชุมพุทธรักษา
เวลา ผู้จอง
08.00 - 09.00 เปมิกา สังข์ขรณ์ : ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานและกระบวนพัฒนาสมรรถนะครูและโรงเรียน ตชด. (แผนสำหรับครูตชด. ตามความร่วมมือของ กสศ.)
09.00 - 10.00 เปมิกา สังข์ขรณ์ : ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานและกระบวนพัฒนาสมรรถนะครูและโรงเรียน ตชด. (แผนสำหรับครูตชด. ตามความร่วมมือของ กสศ.)
10.00 - 11.00 เปมิกา สังข์ขรณ์ : ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานและกระบวนพัฒนาสมรรถนะครูและโรงเรียน ตชด. (แผนสำหรับครูตชด. ตามความร่วมมือของ กสศ.)
11.00 - 12.00 เปมิกา สังข์ขรณ์ : ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานและกระบวนพัฒนาสมรรถนะครูและโรงเรียน ตชด. (แผนสำหรับครูตชด. ตามความร่วมมือของ กสศ.)
12.00 - 13.00 เปมิกา สังข์ขรณ์ : ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานและกระบวนพัฒนาสมรรถนะครูและโรงเรียน ตชด. (แผนสำหรับครูตชด. ตามความร่วมมือของ กสศ.)
13.00 - 14.00 เปมิกา สังข์ขรณ์ : ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานและกระบวนพัฒนาสมรรถนะครูและโรงเรียน ตชด. (แผนสำหรับครูตชด. ตามความร่วมมือของ กสศ.)
14.00 - 15.00 เปมิกา สังข์ขรณ์ : ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานและกระบวนพัฒนาสมรรถนะครูและโรงเรียน ตชด. (แผนสำหรับครูตชด. ตามความร่วมมือของ กสศ.)
15.00 - 16.00 เปมิกา สังข์ขรณ์ : ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานและกระบวนพัฒนาสมรรถนะครูและโรงเรียน ตชด. (แผนสำหรับครูตชด. ตามความร่วมมือของ กสศ.)
16.00 - 17.00 เปมิกา สังข์ขรณ์ : ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานและกระบวนพัฒนาสมรรถนะครูและโรงเรียน ตชด. (แผนสำหรับครูตชด. ตามความร่วมมือของ กสศ.)
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

 

ห้อง : ห้องประชุมแสงสุริยา
เวลา ผู้จอง
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00