ระบบจองห้องประชุม Online คณะศึกษาศาสตร์

ศษ1 ED301  ความจุ : 15
ศษ2 ED303  ความจุ : 15
ศษ3 ED304  ความจุ : 15

ศษ4 ED305  ความจุ : 15
ศษ5 ED401  ความจุ : 15
EDU.1  ความจุ : 20

ห้องประชุมมหาหงส์  ความจุ : 65
ห้องประชุมพุทธรักษา  ความจุ : 40
ห้องประชุมแสงสุริยา  ความจุ : 420