ระบบฐานข้อมูลฝึกสอนฝึกงาน


หน่วยฝึกสอนฝึกงาน
1.ข้อมูลส่วนตัวนิสิต
รหัสนิสิต: กรุณากรอก.รูปแบบตัวเลข.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
สร้างรหัสผ่าน: กรุณากรอก.**อักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อย 6 ตัว**
คำนำหน้าชื่อ: กรุณากรอก.กรุณากรอก.
ชื่อ: กรุณากรอก.
สกุล: กรุณากรอก.
วิชาเอก: กรุณากรอก.
วันที่เข้าศึกษา: กรุณากรอก. **เช่น 15/12/2554**
เลขที่บัตรประชาชน: กรุณากรอก.
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: กรุณากรอก.
เบอร์โทรศัพท์: กรุณากรอก.
E-mail: กรุณากรอก.
วิชาที่ฝึกปฏิบัติการสอน: กรุณากรอก.
ระดับชั้นที่ฝึกปฏิบัติการสอน: กรุณากรอก.
ปีที่ออกฝึกสอน: กรุณากรอก.
หัวข้องานวิจัย: กรุณากรอกกรุณากรอก.
2.ประวัติการฝึกสอน
2.1 สถานที่ฝึกสอน
ชื่อโรงเรียน: กรุณาเลือก.
คำนำหน้าชื่อ ผู้บริหารโรงเรียน/ผู้่ประสานงาน: กรุณาเลือก.
ชื่อ ผู้บริหารโรงเรียน/ผู้่ประสานงาน: กรุณากรอก.
สกุล: กรุณากรอก.
ที่ตั้งโรงเรียน: กรุณากรอก.
สังกัดเขตพื้นที่: กรุณกรอก.
2.2 ข้อมูลครูพี่เลี้ยง
คำนำหน้าชื่อ: กรุณาเลือก.
ชื่อ: กรุณากรอก.
สกุล: กรุณากรอก.
วิชาที่สอน: กรุณากรอก.
สังกัดหน่วยงาน: กรุณาเลือก.
วุฒิการศึกษา: กรุณากรอก. **เช่น กศ.บ.(คณิตศาสตร์)**
ระดับการศึกษา: กรุณากรอกกรุณาเลือก.
ประสบการณ์ในการสอน (ปี): กรุณากรอก.
ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง (ปี): กรุณากรอก.
2.3 ข้อมูลอาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครู
คำนำหน้าชื่อ: กรุณาเลือก.
ชื่อ: กรุณากรอก.
สกุล: กรุณากรอก.
สังกัดสาขาวิชาที่สอน: กรุณาเลือก.
2.4 ข้อมูลอาจารย์นิเทศก์วิชาเอก
คำนำหน้าชื่อ: กรุณาเลือก.
ชื่อ: กรุณากรอก.
สกุล: กรุณากรอก.
สังกัดสาขาวิชา: กรุณาเลือก.
***ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่กรอก เป็นความจริง***

**หมายเหตุ กรุณากรอกให้ครบทุกช่องมิฉะนั้นระบบจะไม่บันทึกข้อมูล**