Edu News Center

 » ข่าว


 

 

หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปีที่1 (รหัส 63) ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตทุนของมูลนิธิชัยพัฒนา
 
เอกสารแนบ oranit.s2020_08_31_17_10_50.pdf
ผู้บันทึกข้อมูล : อรณิช ทรัพย์มณี | วันที่โพส : 2020-08-31