Edu News Center

 » ข่าว


 

 

หัวข้อข่าว : บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 กรอกภาวะการมีงานและความพึงพอใจของนายจ้าง

เรียน บัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ (รุ่นที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561)
ด้วยมาหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังสำรวจภาวะการมีงานและความพึงพอใจของนายจ้าง สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยดำเนินการดังนี้

1. ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ โดย
- เข้าไปที่ website : http://www.employ.mua.go.th/
- Login เข้าใช้งาน โดย Login : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก Password : รหัสนิสิต
- คลิก เพื่อดูรายละเอียดวิธีการตอบแบบสอบถาม


2. สำหรับบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำและงานทำแล้ว ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือถึงนายจ้างเพื่อตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิต โดย
- Print หนังสือถึงนายจ้าง หนังสือถึงนายจ้าง
- การตอบแบบสอบถามทำได้ 2 วิธี คือ
(1) ตอบแบบสอบถามผ่านเอกสารโดย Print File แบบสอบถามความพึงพอใจให้นายจ้าง หรือ
(2) ตอบผ่าน Google Form โดย Click link เพื่อตอบแบบสอบถาม

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการ ภายในวันที่ 6 เมษายน 2563 (ขยายเวลาจากเดิมภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 074-609652 หรือ e-mail : qadtsu@gmail.com

 
เอกสารแนบ
ผู้บันทึกข้อมูล : ธนากฤต แผ่ผล | วันที่โพส : 2020-04-03