Edu News Center

 » ข่าว


 

 

หัวข้อข่าว : รับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนีบัตร สาขาวิชาวิชาชีพครู 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 (เสาร์-อาทิตย์)

รับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนีบัตร สาขาวิชาวิชาชีพครู 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 (เสาร์-อาทิตย์) รับสมัครวันที่ 8-15 มิถุนายน 2562 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา https://admission.tsu.ac.th/DataDoc/entrance/project/509P.pdf

 
เอกสารแนบ tsantapat2019_06_10_03_33_22.pdf
ผู้บันทึกข้อมูล : ศัญฒภัท ทองเรือง | วันที่โพส : 2019-06-10