Edu News Center

 » ข่าว


 

 

หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรีนยรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีื 2562
 
เอกสารแนบ tsantapat2019_04_23_05_30_16.pdf
ผู้บันทึกข้อมูล : ศัญฒภัท ทองเรือง | วันที่โพส : 2019-04-23