Edu News Center

 » ข่าว


 

 

หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการซักซ้อมความเข้าใจประกาศก.พอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ รศ ศ. พศ.2560
 
เอกสารแนบ tsantapat2019_04_18_07_04_18.pdf
ผู้บันทึกข้อมูล : ศัญฒภัท ทองเรือง | วันที่โพส : 2019-04-18