Edu News Center

 » ข่าว


 

 

หัวข้อข่าว : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (เพิ่มเติม)
 
เอกสารแนบ tsantapat2019_04_18_06_58_27.pdf
ผู้บันทึกข้อมูล : ศัญฒภัท ทองเรือง | วันที่โพส : 2019-04-18