Edu News Center

 » ข่าว


 

 

หัวข้อข่าว : ประกาศ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) นิสิตหลักสูตร กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 และได้ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูไว้กับคณะศึกษาศาสตร์ แล้วนั้น คุรุสภาจำพิจารณาและออกใบประกอบให้ภายใน 60 วัน....
 
เอกสารแนบ administrator2019_04_11_10_01_07.pdf
ผู้บันทึกข้อมูล : ธนากฤต แผ่ผล | วันที่โพส : 2019-04-11